LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
EXTRACTO GRATUITO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, regula en els articles 12.a i 13 la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya.

Des de l'aprovació de la Llei, la gestió pública de la Generalitat sobre aquesta matèria ha evolucionat notòriament com a conseqüència, principalment, d'una banda, de la incorporació a la Comunitat Europea i la consegüent incorporació del dret comunitari i de la creació del Departament de Medi Ambient, el qual integra les funcions sobre protecció de l'ambient atmosfèric, fins llavors disperses entre diversos departaments, i d'altra banda, de la disponibilitat d'un millor equipament de prevenció i control, facilitat pels avenços científics i tecnològics en aquesta matèria.

També s'han modificat les polítiques i les estratègies d'actuació, especialment les que són motivades per l'aparició dels anomenats efectes globals d'origen antropogènic, entre els quals destaquen el canvi climàtic i la destrucció de l'ozonosfera com a principals problemes que afecten l'ambient atmosfèric i que han requerit mesures també globals de resposta a nivell internacional, com són el Protocol de Mont-real, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, el Conveni sobre el canvi climàtic i els principis que deriven de l'Agenda 21, sorgida de la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, de l'any 1992. Igualment, s'ha concretat el dret del públic d'accés a la informació, especialment mitjançant la Directiva 90/313/CE, del 7 de juny, i, finalment, s'han determinat les competències dels ens locals sobre aquesta matèria mitjançant l'aprovació de les quatre lleis d'organització territorial de Catalunya.

Així, cal adequar la regulació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya als nous requeriments i a la situació actual, i cal determinar el nivell de participació dels ens locals en aquesta funció fixant els objectius, les normes i els criteris d'ordenació d'aquesta funció pública, en la qual l'activitat o el servei transcendeixen els interessos propis dels ens locals i aquestes activitats o aquests serveis locals són concurrents i complementaris respecte als de la Generalitat. D'altra banda, per tal d'assolir un nivell alt de protecció de l'ambient atmosfèric, cal regular el procediment d'actuació pública sobre el control d'emissions de fums i gasos a l'atmosfera i el procediment especial d'actuació pública en el supòsit d'iniciatives particulars dirigides a la reducció o a la depuració de les emissions en l'origen; una regulació que es basa en els principis de corresponsabilitat entre les administracions públiques i les empreses i que es fonamenta no solament en els instruments coercitius, sinó en sistemes convencionals o voluntaris.

Finalment, cal completar la tipificació de les infraccions administratives i actualitzar la quantia de les sancions pecuniàries adequant la potestat sancionadora i d'inspecció a les determinacions de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la nova estructura organitzativa del Departament de Medi Ambient.

Atenent aquestes consideracions, la Llei estableix la formulació d'un programa d'instal·lació i funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ajustat a les determinacions de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; es fixen els principis i els criteris per a reglamentar el control d'emissions; es tipifiquen les infraccions i s'actualitzen les sancions, adequant la potestat sancionadora a les competències i l'estructura del Departament de Medi Ambient, i es regula la funció inspectora i de control.

Cal tenir en compte que totes les referències legals als departaments o als òrgans de l'Administració en matèria de medi ambient s'ha d'entendre que són fetes al Departament de Medi Ambient, d'acord amb la disposició addicional de la Llei 4/1991, del 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient.

Article 1

S'afegeix un article 3 bis a la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, amb el text següent: "Article 3 bis "L'acció per a suscitar l'actuació de l'Administració pública en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric és pública."

Article 2

  1. Es modifiquen els apartats A, B i C de l'article 4 de la Llei 22/1983, que queden redactats de la manera següent: "A. Disposar de la llicència municipal d'activitats o de l'autorització equivalent. "B. Adoptar les mesures necessàries per a garantir que es respecten els nivells màxims d'emissió de contaminants a l'atmosfera establerts amb caràcter general o especial o imposats expressament en la llicència municipal d'activitats o en l'autorització equivalent. "C. Instal·lar i mantenir en perfecte estat de servei els sistemes de control o de mesurament per tal de vigilar contínuament o periòdicament l'emissió de substàncies contaminants, sempre que s'estableixi per reglament o que s'imposi expressament en l'acte d'autorització." 2. S'afegeix un nou paràgraf a l'article 5 de la Llei 22/1983, amb el text següent: "Les informacions resultants dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori han de servir de referència tant en la formulació del planejament territorial i urbanístic com en els procediments d'autorització d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera situades en l'àmbit territorial corresponent." 3. Es modifica l'apartat 5.a de l'article 10 de la Llei 22/1983, que queda redactat de la manera següent: "

a) La suspensió immediata de la llicència d'ampliació d'activitats o l'autorització equivalent que pugui produir efectes additius que situïn la qualitat de l'aire per sobre dels límits d'immissió establerts." 4. Es modifica l'article 11 de la Llei 22/1983, pel que fa a l'apartat 2, i s'hi afegeix un apartat 3, que queden redactats de la manera següent: "2. Els municipis inclosos en un pla d'actuació especial han d'establir les estacions sensores adequades per a vigilar la contaminació atmosfèrica, d'acord amb les previsions que s'estableixin en el mateix pla. "3. Correspon al municipi la reglamentació de la contaminació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS