LLEI 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
EXTRACTO GRATUITO

LLEI

5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques, disposa que, sens perjudici del que estableix la disposició final primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi han d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor de la Llei.

La Llei 4/2008 va entrar en vigor el 2 d'agost de 2008 i, per tant, el període d'adaptació dels estatuts d'associacions i fundacions fineix el 2 d'agost de 2011, termini que és del tot insuficient perquè les entitats puguin aprovar i presentar, si escau, les adaptacions estatutàries corresponents.

La no-adaptació dels estatuts de les associacions i les fundacions en el termini establert té conseqüències importants. Pel que fa a les fundacions, les que no adaptin els estatuts i no els inscriguin no poden obtenir ajuts ni subvencions de l'Administració de la Generalitat; així mateix, la no-adaptació esmentada pot constituir un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de patró, que pot legitimar el Protectorat per a exercir les accions legals que corresponguin. Quant a les associacions que no adaptin els estatuts en el termini esmentat, perden els beneficis derivats de la publicitat registral i no poden rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat.

Tenint en compte els importants efectes negatius que comporta la no-adaptació dels estatuts en el termini fixat, el venciment imminent d'aquest termini i la complexitat d'aquest procés, resulta del tot procedent prorrogar-lo.

Article únic

Modificació de la Llei 4/2008

Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques, que resta redactat de la manera següent:

‘‘1. Sens perjudici del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS