RESOLUCIÓ IRP/3415/2009, de 15 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau. - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - VLEX 72262307

RESOLUCIÓ IRP/3415/2009, de 15 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau.

CONTENIDO
RESOLUCIÓ

IRP/3415/2009, de 15 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria professional del général Pierre Renault, commandant de la Région de gendarmerie de Languedoc- Roussillon.

En l'exercici de les seves funcions, el général Pierre Renault s'ha destacat, en tot moment, per mantenir i facilitar la màxima col·laboració i cooperació amb la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. Concretament, per la seva ferma voluntat de portar endavant el projecte de Cooperació Policial Transfronterera entre la Gendarmerie, la Guardia Civil i la PG-ME, defensant-lo com a eina que ajuda a suprimir l'efecte frontera i permetent a les parts un millor coneixement mutu i una millor execució de les mesures operatives comunes.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.4, 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del secretari de Seguretat i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al général Pierre Renault, commandant de la Région de gendarmerie de Languedoc- Roussillon.

Barcelona, 15 d'abril de 2009

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior,

Relacions Institicionals i Participació