DECRET 103/1999, de 19 d'abril, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

103/1999, de 19 d'abril, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

Atès el que disposen l'article 14 i la disposició final 1 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, cal procedir a la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

En ús de les facultats que m'han estat atribuïdes i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Convocar eleccions al Consell General d'Aran, que tindran lloc el dia 13 de juny de 1999 i que coincideixen amb les eleccions locals.

Article 2

Aran es divideix en sis circumscripcions, que es corresponen amb els seus terçons històrics. El nombre de consellers a elegir en cada un d'aquests és el següent:

Pujòlo: dos membres.

Arties e Garòs: dos membres.

Castièro: quatre membres.

Marcatosa: un membre.

Irissa: un membre.

Quate Lòcs: tres membres.

Article 3

Els terminis establerts en aquest procés electoral coincidiran amb els fixats per a les eleccions locals que tenen lloc simultàniament.

Article 4

La sessió constitutiva del Consell General tindrà lloc el primer dia hàbil un cop transcorreguts 15 dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels membres elegits.

Disposició addicional

Les eleccions que es convoquen mitjançant aquest Decret es regiran per la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran; pels preceptes aplicables de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors, i per les altres disposicions de caràcter complementari.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA