ORDRE de 20 de setembre de 2000, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació documental.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

de 20 de setembre de 2000, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental.

Atesos els articles 2 i 10 i la disposició final segona del Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l’Administració pública;

Vista la proposta de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació,

Ordeno:

Article 1

S’aproven les taules d’avaluació documental que figuren a l’annex 1 de la present Ordre.

Article 2

Es modifica la taula d’avaluació documental que figura a l’annex 2 de la present Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga la taula d’avaluació documental amb el codi 51, aprovada per l’Ordre de 30 de gener de 1995 (DOGC núm. 2012, de 15.2.1995).

Barcelona, 20 de setembre de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

Annex 1

—1 Documentació comuna al conjunt de l’Administració pública catalana

Codi: 355

Document: requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social.

Resolució: destrucció total en un termini de deu anys.

Codi: 356

Document: retencions judicials.

Resolució: destrucció total en un termini de quinze anys des de la data de l’últim pagament.

Codi: 357

Document: expedients de gestió i control dels vals de menjador.

Resolució: destrucció total en el termini d’un any.

Codi: 358

Document: expedients de sol·licitud de creació o modificació de llocs de treball.

Resolució: conservació permanent de la documentació i la normativa interna que descriu les funcions del lloc de treball. Destrucció de la resta de documentació en un termini de cinc anys.

Codi: 51

Document: expedients d’expropiació forçosa.

Resolució: conservació permanent.

—2 Documentació pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Codi: 337

Document: llibre de registre d’instal·ladors autoritzats d’aigua.

Resolució: conservació permanent.

Organisme: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Codi: 338

Document: expedients de carnets d’instal·ladors d’aigua.

Resolució: destrucció total en un termini de set anys.

Organisme: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Codi: 339

Document: llibre de registre d’instal·ladors autoritzats de gas.

Resolució: conservació permanent.

Organisme: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Codi: 340

Document: expedients de carnets d’instal·ladors de gas.

Resolució: destrucció total en un termini de set anys.

Organisme: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Codi: 341

Document: expedients del Registre d’Empreses Instal·ladores de Gas.

Resolució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA