ORDRE AAM/111/2012, de 25 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i modificat per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, estableix que dins el termini de dos mesos, comptats des de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya han de publicar al DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes informatius, la relació de les taxes vigents que gestionen, on s’identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquelles i la quota corresponent.

D’altra banda, l’article 48 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.

Per tot això, i d’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Relació de taxes vigents

Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries (article 4.1.4 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

1.1 Expedients d’inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d’indústries: 130,85 euros.

1.2 Per la inscripció d’instal·lacions que per la seva escassa importància no necessiten projecte tècnic: el 50% de la base.

Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics (article 4.2.4 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Per la inscripció en registres oficials

1.1 Per la inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides:

1.1.1 Establiments: 77,60 euros.

1.1.2 Serveis: 77,60 euros.

1.2 Per la renovació al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides:

1.2.1 Establiments: 36,45 euros.

1.2.2 Serveis: 36,45 euros.

1.3 Per la inscripció als registres de maquinària agrícola:

1.3.1 Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del sector d’obres i serveis al sector agrícola i a l’inrevés: 27,35 euros.

1.3.2 Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (distribuïdors de fertilitzants, equips per a l’aplicació de fitosanitaris) adquirida abans de l’1 de gener de 2012: 27,35 euros.

1.3.3 Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (equips per al treball del sòl, equips de sembra, distribuïdors de fertilitzants, equips per a l’aplicació de fitosanitaris i la resta de maquinària agrícola), adquirida després de l’1 de gener de 2012: 7,00 euros.

1.3.4 Canvi de titular: 31,95 euros.

1.3.5 Duplicats del certificat d’inscripció: 6,00 euros.

—2 Per l’autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, replantacions i substitucions de vinya: taxa de 16,45 euros per hectàrea, amb un màxim de 158,55 euros. Quan la plantació és de menys d’una hectàrea, la taxa és de 5,60 euros.

—3 Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius

3.1 Anàlisis fisicoquímiques.

3.1.1 Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 4,30 euros.

3.1.2 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i/o quantificació, cadascuna: 7,55 euros.

3.1.3 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 10,50 euros.

3.1.4 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d’emissió de flama, d’absorció atòmica, CCF o similars: 12,60 euros.

3.1.5 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d’alta resolució o similars: 31,25 euros.

3.1.6 Identificació i quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 86,20 euros.

3.2 Anàlisis microbiològiques.

3.2.1 Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents o lactobacils o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 15,80 euros.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefiels) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 18,30 euros.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 21,70 euros.

3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 36,45 euros.

3.2.5 Estabilitat a l’etanol 68%: 6,30 euros.

3.2.6 Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 6,30 euros.

3.3 Valoració organolèptica.

3.3.1 Tast de certificació: 103,40 euros.

3.3.2 Tast d’informació: 51,80 euros.

3.3.3 Tast ràpid de classificació/desclassificació: 26,00 euros.

3.4 Altres serveis facultatius.

3.4.1 Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 31,25 euros.

3.4.2 Per dictàmens sobre productes: 124,85 euros.

3.4.3 Pel registre i l’autorització de laboratoris privats: 62,15 euros.

3.4.4 Per la inspecció periòdica de laboratoris: 41,55 euros.

—4 Pel seguiment d’assaigs oficials

4.1 Pel seguiment d’assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l’elaboració d’informe final: 258,15 euros.

4.2 Per l’elaboració de certificats fitosanitaris: 32,90 euros.

4.3 Per l’elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 154,95 euros.

—5 Per l’autorització en relació amb la utilització confinada i l’alliberament voluntari d’organismes genèticament modificats (OGM) amb finalitats d’investigació i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la comercialització.

5.1 Sol·licitud d’autorització de la utilització confinada.

5.1.1 Per comunicació de primera utilització d’instal·lacions de risc nul o insignificant: 200,45 euros.

5.1.2 Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats confinades de risc baix o moderat: 400,75 euros.

5.1.3 Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats confinades amb risc alt: 801,25 euros.

5.2 Seguiment anual d’activitats de la utilització confinada.

5.2.1 Per comunicació d’activitats amb OGM en instal·lacions prèviament notificades de risc nul o insignificant: 300,70 euros.

5.2.2 Per autorització d’activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d’aquests riscs o superiors: 601,05 euros.

5.2.3 Per autorització d’activitats amb OGM d’alt risc en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d’aquest risc: 1.368,70 euros.

5.3 Alliberament: 1.328,65 euros.

Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris (article 4.3.5 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Pels serveis facultatius corresponents a l’organització sanitària, l’estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori

1.1 Per cada gos: 0,90 euros.

1.2 Per cada animal major: 0,09 euros.

1.3 Per cada animal menor (porcí, de llana o cabrum): 0,035 euros.

1.4 Per altres animals i productes d’origen animal (per servei): 2,35 euros.

—2 Pels serveis facultatius en relació amb la documentació sanitària de trasllat

2.1 Pels serveis facultatius corresponents a l’extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d’animals i productes d’origen animal:

2.1.1 Èquids: 1,05 euros/unitat.

2.1.2 Grans remugants: 0,90 euros/unitat.

2.1.3 Petits remugants: 0,065 euros/unitat.

2.1.4 Lepòrids reproductors: 0,0065 euros/unitat.

2.1.5 Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0065 euros/unitat.

2.1.6 Pollastres i pollets recria: 0,006 euros/unitat.

2.1.7 Pollets d’un dia destinats a la multiplicació: 0,0075 euros/unitat.

2.1.8 Pollets d’un dia destinats a producte final: 0,001 euros/unitat.

2.1.9 Suids: 0,205 euros/unitat.

2.1.10 Arnes: 0,065 euros/unitat.

2.1.11 Lepòrids: 0,006 euros/unitat.

2.1.12 Ocells corredors (ratites): 0,80 euros/unitat.

2.1.13 Per cada document expedit per a altres animals i productes: 2,20 euros/document.

Si l’extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d’origen animal, a l’import total de la taxa s’afegeix la quantitat de 8,75 euros.

2.2 Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar boví:

2.2.1 Gestió i subministrament dels elements d’identificació per a animals nascuts a Catalunya: 0,80 euros.

2.2.2 Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:

2.2.2.1 Per l’autorització de subministrament de cròtals: 1,90 euros per sol·licitud d’autorització.

2.2.2.2 Pel subministrament de nova documentació individual: 4,60 euros per cada documentació sol·licitada i expedida.

2.2.3 Subministrament de documentació d’animals procedents de la Unió Europea:

2.2.3.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 8,75 euros.

2.2.3.2 Pel subministrament del document individual: 0,80 euros.

2.2.4 Subministrament de material d’identificació d’animals procedents de països tercers:

2.2.4.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 8,75 euros.

2.2.4.2 Pel subministrament de l’element d’identificació individual: 0,80 euros.

—3 Per expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció

3.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA