DECRET 27/2014, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'apostes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Les apostes constitueixen una modalitat de joc que presenta una gran acceptació social en els països del nostre entorn i que, en aquesta línia, està començant a ser objecte de regulació en diverses comunitats autònomes.

La normativa catalana preveu aquesta modalitat de joc, però la seva pràctica no és possible, llevat de les apostes hípiques, mentre no es dicti una normativa específica que la reguli.

Així mateix, en els últims anys s’estan produint canvis importants en les conductes de consum de la ciutadania, alhora que es consoliden noves ofertes comercials en el sector del joc, mitjançant la utilització de sistemes interactius i de comunicació a distància, i s’ofereixen nous canals que permeten diferents possibilitats d'accés a aquesta activitat. Atès que el desenvolupament d’aquestes noves activitats és imparable, es fa imprescindible la participació del Govern de la Generalitat per establir un marc normatiu que garanteixi la màxima seguretat jurídica, fiabilitat i transparència en l’organització, explotació i pràctica de les apostes.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 141.1, atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos sempre que l’activitat s’acompleixi exclusivament a Catalunya. Aquesta competència comprèn la creació, l’autorització de jocs i apostes i de les empreses que realitzen aquesta activitat o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics, com també, la regulació i control dels locals, instal·lacions i equipaments relacionats i el règim fiscal corresponent.

En el mateix sentit, l’Estatut d’autonomia de 1979 també atribuïa aquesta competència a la Generalitat i, en conseqüència, es va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, que entre d’altres aspectes, habilitava el Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jocs i apostes recollits en el catàleg esmentat.

El Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, estableix en l’article 2 que el catàleg recull, entre d’altres jocs, “les apostes hípiques, apostes de llebrer i apostes de trinquet, en totes les seves modalitats i les apostes esportives o no esportives que no tinguin el caràcter d’apostes mútues”.

Com s’ha assenyalat, amb l’Ordre de 17 d’octubre de 1985, es va aprovar el Reglament d’apostes hípiques vigent.

Atesa la manca de regulació de les apostes, aquest Reglament pretén regular-les amb una finalitat integradora de les diverses variants que l'activitat pot presentar. En aquest sentit, i encara que la norma recull la possibilitat d'apostar sobre una gran varietat d'esdeveniments, també introdueix la prohibició expressa d'apostes que atemptin contra els drets i llibertats o que es fonamentin en la comissió d'il·lícits penals o administratius, esdeveniments prohibits o de caràcter polític o religiós.

Així mateix, s’hi han incorporat les mesures necessàries per vetllar pels drets de col·lectius especialment vulnerables, com ara els infants i els adolescents i les persones que tenen alguna patologia relacionada amb el joc.

D’altra banda, en el text s’han introduït les previsions que recull el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que en l’article 21 preveu l’encàrrec o delegació de funcions en l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Igualment, en l’Acord del Govern del 15 de març de 2011, s’adopten mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 2011-2014.

A més, s’ha tingut en compte el principi d’intervenció mínima a què es refereix l’article 33 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, de manera que, sempre que sigui possible, cal optar per l’alternativa menys restrictiva i costosa per a les empreses.

Pel que fa a l’estructura, aquest Decret està format per un article únic pel qual s’aprova el Reglament d’apostes; una disposició addicional que regula les apostes de contrapartida sobre curses hípiques i de llebrers; i també per tres disposicions finals relatives a l’actualització dels imports de les fiances, actualització del límit de les apostes i habilitació normativa per desenvolupar aquest Decret.

D’altra banda, el Reglament s’estructura en un títol preliminar i cinc títols.

El títol preliminar conté set articles relatius a l'objecte i àmbit d'aplicació, a les apostes prohibides, a les definicions necessàries per comprendre millor els termes propis de la matèria que es regula, a la tipologia de les apostes, al règim jurídic aplicable, a les funcions de l'òrgan competent en matèria d'ordenació i gestió del joc i a les limitacions a la participació en les apostes.

El títol I, "Del règim d'organització i comercialització de les apostes", preveu la necessitat d'autorització prèvia per explotar l'activitat d'apostes i estableix els requisits que han de complir les persones que sol·liciten aquesta autorització, així com la documentació que han d'aportar amb la sol·licitud corresponent. En aquest títol es regula el règim propi de l'autorització i s’hi preveu, així mateix, l'homologació del material d'apostes i, en conseqüència, la creació d’un registre d’empreses organitzadores i comercialitzades d’apostes.

El títol II, "De les apostes", regula els procediments i condicions de formalització de les apostes, la publicitat i el repartiment de premis.

El títol III, "Dels establiments on es realitzen apostes", defineix els establiments de joc presencial on es poden fer les apostes. En aquest títol hi ha els requisits i condicions que han de reunir els locals i el règim aplicable a l’explotació i la instal·lació de màquines d'apostes.

El títol IV, "De les persones usuàries", regula el dret d'informació de les persones usuàries sobre les normes de funcionament de les apostes, el dret d'admissió, la formulació de reclamacions i la prohibició de concessió de préstecs o qualsevol modalitat de crèdit a les persones que fan apostes.

Finalment, el títol V, "De la inspecció de les apostes i del règim sancionador", regula el control i inspecció de l'activitat d'apostes i de les empreses autoritzades, així com el règim d'infraccions i sancions, mitjançant remissió a la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

Atès el caràcter tècnic d’una part del contingut d’aquesta norma, s’ha sotmès al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat d'informació, previst en la Directiva 98/34/CE del Parlament i del Consell, de 22 de juny, sobre el procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i les regles relatives als serveis de la societat d’informació, modificada per la Directiva 98/48 CE, de 20 de juliol, així com en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que trasllada les directives a l’ordenació jurídica espanyola.

Vistos el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i l’informe emès pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya;

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 26.e), 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic Aprovació del Reglament d’apostes.

S’aprova el Reglament d’apostes en el territori de Catalunya, el text del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA