ORDRE JUS/310/2014, de 20 d'octubre, d'ajornament de l'efectivitat de la demarcació notarial executada en relació amb determinades notaries creades pel Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, va aprovar una modificació del mapa de les notaries que va significar per a Catalunya la creació de quaranta-set noves notaries.

L’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, va ajornar la provisió d’algunes de les notaries creades per períodes d’un, dos i tres anys a comptar de l’entrada en vigor del Reial decret.

A l’empara de l’article 147 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atorga competències executives a la Generalitat en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles, i de l’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, el Departament de Justícia va executar la demarcació notarial de la manera següent:

Per la Resolució JUS/1623/2008, de 19 de maig, es va anunciar un concurs per a la provisió de 91 notaries vacants a Catalunya, entre les quals s’incloïen les de Manresa, Blanes i Roquetes, expressament ajornades pel termini d’un any a l’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

Per la Resolució JUS/1577/2009, de 25 de maig, es va anunciar un concurs per a la provisió de 99 notaries vacants a Catalunya, entre les quals s’incloïen les de Badalona, Sabadell, Gavà, Tordera, Figueres i el Vendrell, expressament ajornades pel termini de dos anys a l’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

Posteriorment, i atès que el criteri essencial sobre el qual estava basat el dimensionament de la demarcació notarial aprovada pel Reial decret 173/2007, de 9 de febrer (l’eclosió del tràfic immobiliari produïda durant els anys immediatament anteriors a 2007) va quedar superat per la situació de decreixement econòmic sostingut tant a l’Estat espanyol com a Catalunya, el Departament de Justícia va ajornar l’execució de la demarcació notarial mitjançant les ordres JUS/87/2010, de 16 de febrer; JUS/586/2010, de 10 de desembre; JUS/374/2011, de 21 de desembre, i JUS/426/2012, de 19 de desembre.

En el moment actual, junt amb alguna notaria mai coberta, hi ha un important nombre de notaries creades pel mateix Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, que en un primer moment van estar servides per notaris, però que van quedar vacants immediatament després, per la mateixa inviabilitat de l’oficina. Així, atès que els nous titulars van optar pel trasllat en concurs ordinari a una altra plaça, les notaries esmentades resten en situació de vacant perllongada, sense que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA