ORDRE EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el context econòmic actual la necessitat de mesures de suport a la generació d’ocupació, a la creació i al creixement de les empreses es manifesta com a prioritat. Calen nous estímuls, mecanismes i respostes efectives de suport a l’emprenedoria i a la constitució de noves empreses que permetin obrir vies de reactivació econòmica.

En aquest sentit cal tenir en compte l’estudi prospectiu anual sobre creixement de 2013, on es destaca la necessitat de millorar l’entorn empresarial per augmentar la competitivitat de l’economia de la UE i, en coherència amb aquesta necessitat, s’evidencia que les mesures de suport a l’empresa sovint no tenen en compte les característiques de les petites empreses, i en particular de les microempreses, així com tampoc l’àmbit específic del finançament.

El Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 a Europa, recollit a la Comunicació de la Comissió, al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, estableix la necessitat de promoure a Europa mesures per facilitar la creació d’empreses i un entorn molt més favorable perquè les persones emprenedores i les empreses puguin prosperar i créixer.

En coherència amb aquest objectiu de creació i creixement, el Departament d’Empresa i Ocupació va publicar l’Ordre EMO/250/2013, de 15 d’octubre, per mitjà de la qual es va establir una línia específica de subvenció per a la incorporació de persones sòcies en cooperatives o societats laborals.

Aquesta línia de subvenció ha esdevingut un instrument essencial per assolir part de les finalitats i els objectius de les polítiques actives d’ocupació establertes per les referències esmentades i concretades per l’acció de Govern.

La present Ordre reguladora actua en un sentit afavoridor de continuïtat d’aquesta línia de subvencions per a l’any 2014 per a les cooperatives i les societats laborals, per reforçar de forma directa tant la generació d’ocupació com la creació i el creixement d’aquestes empreses.

Així mateix, l’Ordre se circumscriu dins les actuacions del programa de cooperació publicoprivada Aracoop, iniciat l’any 2013 i promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació activa d’entitats i institucions representatives implicades en la creació i el creixement d’empreses d’economia social i cooperatives.

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu (FSE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013);

Atès el Reglament (UE) Núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L 352, de 24.12.2013);

Atès el Reglament (UE) Núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector de la pesca i de l’aqüicultura (DOUE L 190, de 28.6.2014);

Vist que la resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial per a l’Ocupació i Assumptes Laborals de 23 d’abril de 2014, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat;

Atès el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol;

Ateses la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), i la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014);

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; amb els informes previs de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 419.976,63 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU0802 D/470000113/6611.

Aquest import màxim es podrà ampliar d’acord amb els crèdits pressupostaris del Departament, per resolució del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

2.2 Aquesta convocatòria resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió, a les disponibilitats pressupostàries, així com a l’assignació pressupostària efectiva del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en 2014.

2.3 Aquesta actuació podrà ser elegible per mitjà del programa operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu (FSE), amb un cofinançament del 50%. En tot cas, les incorporacions de socis o sòcies produïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 2014 no seran elegibles a través del programa esmentat.

2.4 Les subvencions atorgades a les cooperatives i les societats laborals que regula aquesta Ordre estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352/1, de 24.12.2013), segons el qual la quantia total d’ajut que pot rebre l’entitat beneficiària no pot ser superior a 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals o, en cas d’empreses que operin en el sector de la producció primària de productes agrícoles, al Reglament (UE) núm. 1408/2013, el qual estableix que no es pot sobrepassar la quantia màxima d’ajut permesa per única empresa de 15.000,00 euros en tres exercicis fiscals. Aquesta circumstància s’haurà de fer constar a la resolució de concessió de l’ajut.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a un total superior als que estableixen el Reglament general d’exempció per categories o una decisió de la Comissió.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els estableix la base 9.

Disposició addicional

Estudis d’impacte

La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals els sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Bases reguladores

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Base 2. Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les cooperatives i les societats laborals.

Base 3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

  1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

  2. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA