ORDRE ECO/317/2014, de 2 d'octubre, per la qual s'implanta el grau en màrqueting a l'Escola Universitària de Turisme Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Programació universitària de Catalunya, aprovada per Resolució de 16 de setembre de 2013 per al curs 2013-2014, preveu la implantació i el reconeixement de la implantació dels estudis oficials de grau a les universitats públiques i privades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; els Estatuts de la Universitat de Girona, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’implanta el grau en màrqueting a l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona, en el marc de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA