LLEI 4/2001, de 9 d'abril, de modificació de l'apartat 2 de l'article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

4/2001, de 9 d'abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La transversalitat de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones (mainstreaming) requereix un plantejament global; per això cal intensificar-ne l’eficàcia i ampliar-ne adequadament l’àmbit. La Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre les Dones, que va tenir lloc a Pequín, i el IV Programa d’acció comunitari per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, de la Unió Europea, marquen clarament les línies que han d’orientar tota acció de govern en el sentit d’introduir l’òptica d’igualtat en totes les mesures que s’adoptin, per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits, especialment en l’economia productiva, en els centres de presa de decisions, en el món científic i cultural, i, en definitiva, en tots els àmbits de la societat. Per a construir la igualtat cal que els principis del mainstreaming impregnin totes les polítiques i les mesures generals i, que en el moment de planificar-les, es tingui en compte l’impacte que produiran en els homes i les dones.

Article únic

Es modifica l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que queda redactat de la manera següent:

"La proposta de disposició ha d’anar acompanyada d’una memòria, la qual ha d’expressar en primer lloc el marc normatiu en què la proposta s’insereix, ha de justificar l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen, ha de valorar-ne la perspectiva d’igualtat de gènere i ha de fer referència a les consultes que es poden haver formulat i a altres dades d’interès per a conèixer el procés d’elaboració de la norma. A la proposta de disposició també s’han d’adjuntar:

a) Un estudi econòmic en termes de cost-benefici.

b) Una llista de les disposicions afectades per la nova proposta.

c) La taula de vigències de disposicions anteriors sobre la mateixa matèria, en la qual s’han de consignar d’una manera expressa les que han de quedar totalment o parcialment derogades.

d) Un informe interdepartamental d’impacte de gènere de les mesures que estableix la disposició."

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 9 d’abril de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(01.096.003)