DECRET 94/1990, de 3 d'abril, pel qual s'accepta la donació de 60 fotografies de Joaquim Gomis i Serdaños.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que el senyor Joaquim Gomis i Serdaños ha ofert a la Generalitat de Catalunya la donació de 60 fotografies de la seva obra;

Atès que les fotografies donades s'ofereixen en forma pura i simple amb l'única condició que no siguin reproduïdes ni es realitzi amb elles cap tipus d'explotació comercial;

Atès que el Departament de Cultura considera d'interès l'acceptació de l'esmentada donació;

Vist l'article 12.1 de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, en relació amb l'article 7.1 del Reglament per a la seva execució;

Vist l'article 1 del Decret 367/1983, de 30 d'agost;

A proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

De conformitat amb el que disposa l'article 12.1 de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, en relació amb l'article 7.1 del Reglament per a la seva execució, s'accepta la donació de 60 fotografies de Joaquim Gomis i Serdaños, ofertes per l'autor mateix. L'esmentada obra té les característiques següents: Autor: Joaquim Gomis i Serdaños. Títol: aquestes obres formen part de l'exposició "Joaquim Gomis. La poètica de la modernitat", que es va presentar al Centre d'Estudis Catalans de París. Data: entre 1936 i 1950.

Article 2

Aquesta obra s'incorporarà a l'Inventari general de béns de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Correspondrà al Departament de Cultura l'adopció de les mesures necessàries quant a la conservació i la utilització de les obres donades.

Article 4

El Departament de Cultura portarà a terme tots els tràmits i signarà tots els documents que calgui per a l'efectivitat del que disposa el present Decret, i en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA