RESOLUCIÓ GAP/2007/2009, de 8 de juliol, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 170), es determina la composició del tribunal qualificador i s'assenyala el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova.

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/2007/2009, de 8 de juliol, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 170), es determina la composició del tribunal qualificador i s'assenyala el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova.

Tal com estableix l'Ordre GAP/152/2009, de 19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per accedir a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, i de conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria,

Resolc:

.1 Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, corresponents a la convocatòria del procés selectiu de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 170), així com la composició del tribunal qualificador i s'assenyala el lloc, la data i l'hora de començament de la primera prova.

.2 Donar publicitat a la llista a què fa referència l'apartat 1, en els llocs següents:

Departament de Governació i Administracions Públiques: Via Laietana, 26, 08003 Barcelona.

Escola d'Administració Pública de Catalunya: Girona, 20, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques:

Barcelona: Diputació, 303, 3a planta, 08009 Barcelona.

Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.

Lleida: Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Tarragona: Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.

Les Terres de l'Ebre: Montcada, 23 (Palau Abària), 43500 Tortosa.

Oficina de convocatòries: Ausiàs Marc, 35, planta baixa, 08010 Barcelona.

Es pot obtenir informació sobre la llista mitjançant el telèfon 012, d'atenció ciutadana, per a trucades de Catalunya, i 902.40.00.12, per a trucades de fora de Catalunya.

També es pot obtenir informació a les adreces d'Internet http://www.cat365.net del portal de l'Administració Oberta de Catalunya i http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

.3 Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, mitjançant un escrit que es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA