ORDRE ASC/56/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s'obre la...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ASC/56/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2008 per a la concessió d'aquestes subvencions.

Els centres especials de treball ocupen laboralment les persones discapacitades que per raó de la naturalesa o de les conseqüències de la seva discapacitat no puguin exercir, provisionalment o definitivament, una activitat laboral en el mercat ordinari. L'objectiu dels centres especials de treball és desenvolupar un treball productiu, participen regularment en les operacions de mercat i tenen com a finalitat assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

S'entendrà per serveis d'ajustament personal i social els de rehabilitació, terapèutics, d'integració social, cultural i esportius que proporcionin a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball una major rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social.

Són, en definitiva, un mitjà d'integració del major nombre possible de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari.

És en atenció a les especials característiques que concorren als centres especials de treball, i per tal que aquests puguin complir la funció social requerida, que la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, estableix que les administracions públiques podran establir, en la forma que reglamentàriament es determini, compensacions econòmiques destinades als centres, per tal de contribuir a la seva viabilitat, i establir, a més, els mecanismes de control que s'estimin pertinents.

Aquesta Ordre regula les bases de concessió dels ajuts que es concediran d'acord amb la regulació que estableix el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball, i està dictada en exercici de les competències de la Generalitat segons els articles 114, 166.1 i 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Catalunya té una llarga trajectòria i experiència pel que fa als centres especials de treball, que des de l'any 2000 vénen prestant els serveis complementaris d'ajustament personal i social, equivalents a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball a les persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental.

Els serveis complementaris d'ajustament personal i social han aconseguit durant aquests anys un alt nivell de qualitat i professionalitat en l'atenció sòciolaboral de les persones treballadores amb discapacitat, en bona part gràcies a l'esforç en la contractació de treballadores i treballadors llicenciats destinats a les unitats d'ajustament personal i social.

Per això, és voluntat de la Generalitat de Catalunya, que ha estat pionera en el tractament d'aquestes accions, reconèixer l'esforç que fan molts centres especials de treball per oferir un servei de qualitat i alt nivell professional en l'atenció a les persones discapacitades que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l'exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i a la justícia social. És a aquests efectes que, mitjançant aquesta Ordre, s'estableix, també, un ajut complementari, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, destinat als centres que resultin beneficiaris en la corresponent convocatòria anual, i que disposin de personal contractat, destinat a les unitats de suport professional, amb un nivell de qualificació acadèmica i professional superior a que fixa la norma estatal.

Aquest ajut complementari té per finalitat reconèixer i potenciar l'esforç qualitatiu i econòmic que significa la contractació de personal especialista llicenciat, el qual reverteix directament en la qualitat i la millora de l'atenció al col·lectiu de persones al qual s'adreça l'activitat dels centres especials de treball. D'aquesta manera la Generalitat segueix una política pròpia i activa adreçada a mantenir i incrementar la qualitat d'aquests centres, atesa la important funció social que compleixen.

Atès el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball;

Atès el Decret 259/1991, de 23 de novembre, pel qual es van assignar al departament de Benestar Social les funcions i els serveis relatius a la integració laboral de les persones amb disminució, que van ser traspassats pel Reial decret 1576/1991, de 18 d'octubre;

Atesa la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, així com altra normativa aplicable a la matèria relativa al foment de l'assistència i serveis socials;

Atesos el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania i la resta de reglaments d'estructuració vigents;

De conformitat amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

És per això que el Departament d'Acció Social i Ciutadania, amb càrrec als seus pressupostos, d'acord amb la competència que la Generalitat de Catalunya té reconeguda als articles 114. 166.1 i 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha decidit atorgar un ajut complementari al qual poden accedir les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball amb personalitat jurídica pròpia quan siguin beneficiaris de l'ajut 1 d'aquesta convocatòria.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte i convocatòria

1.1 S'aproven les bases i es fa pública la convocatòria de l'any 2008 per a la concessió de subvencions per a les accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i dels ajuts complementaris en reconeixement i compensació de l'esforç dels centres en la contractació de persones treballadores més qualificades en les unitats de suport, per a la millora de la qualitat, tant de la vessant laboral com social, dels serveis que presten; d'acord amb les característiques i requisits que estableixen la normativa vigent, les bases aplicables i aquesta convocatòria.

1.2 Aquesta convocatòria comprèn dos tipus d'ajut:

Ajut 1) Ajuts per subvencionar les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, d'acord amb el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril.

Ajut 2) Ajuts complementaris, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement i compensació de l'esforç dels centres en la contractació de persones treballadores més qualificades en les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball, per a la millora de la qualitat, tant de la vessant laboral com social dels serveis que presten.

Article 2

Aplicació pressupostària i crèdit

2.1 La partida del pressupost amb càrrec a la qual s'imputen les subvencions que preveu aquesta Ordre és la D/470000100/3330.

La quantia màxima inicialment disponible per a l'exercici 2008 és de 15.000.000 d'euros.

2.2 El crèdit inicial disponible es podrà modificar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 Les sol·licituds per concórrer a la present convocatòria s'han de formalitzar segons model normalitzat i s'han d'adreçar a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que cal adjuntar-hi serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Els llocs de presentació de les sol·licitud seran els que disposa l'annex 3 d'aquesta Ordre i aquells altres admesos d'acord amb allò que disposen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i la restant normativa reguladora del procediment administratiu. També a través d'internet al web del Departament d'Acció Social i Ciutadania (www.gencat.cat/dasc).

3.4 Els impresos de sol·licitud i les bases de la convocatòria es poden obtenir i consultar a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania (Palau de Mar) i al web del Departament (www.gencat.cat/dasc).

Article 4

Tramitació i resolució

4.1 La tramitació dels expedients correspon al Servei de Recursos Aliens de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

4.2 La proposta de concessió serà formulada per un òrgan d'avaluació i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA