ORDRE AAR/390/2009, de 18 d'agost, per la qual es regula per a l'any 2009 la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts associats al contracte global d'explotació, per a la modernització de les explotacions agràries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/390/2009, de 18 d'agost, per la qual es regula per a l'any 2009 la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts associats al contracte global d'explotació, per a la modernització de les explotacions agràries.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2007-2013, aprovat per la Decisió de la Comissió C (2008) 702, de 15 de febrer de 2008, estableix una sèrie d'objectius per aconseguir un augment de la competitivitat del sector agrari a Catalunya.

Les recents tempestes huracanades que han afectat diversos municipis de Catalunya aconsella l'adopció de mesures adreçades, tant a intentar pal·liar els efectes que aquestes tempestes han tingut sobre les explotacions agràries afectades, com a assegurar-ne la seva supervivència.

Una de les mesures que respon a aquesta finalitat, donada la situació en què han quedat les explotacions afectades per la tempesta esmentada, és la d'avançar les actuacions auxiliables sense haver d'esperar la convocatòria dels ajuts per a la modernització de les explotacions agràries.

Així mateix, davant de situacions similars, es preveu l'ampliació de l'àmbit territorial, amb l'aprovació prèvia del director general de Desenvolupament Rural.

L'article 71 del Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, assenyala, al seu apartat 1, que les despeses subvencionables cofinançades amb fons del FEADER no hauran de concloure abans de la data d'inici de la subvencionabilitat, és a dir, abans de la publicació de la convocatòria de l'ajut corresponent.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és establir un procediment per tal que les persones interessades a sol·licitar els ajuts que es detallen a l'article 1.2 puguin iniciar les inversions abans de la publicació de la seva convocatòria.

1.2 Aquest procediment té caràcter excepcional i és aplicable, únicament, als ajuts per a la modernització de les explotacions agràries afectades per les recents tempestes huracanades que han afectat els municipis que es detallen en l'annex d'aquesta Ordre.

1.3 Els ajuts detallats a l'apartat anterior són els que s'estableixen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013 (PDR), i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA