ACORD núm. 149/2016 del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2016 pel qual s'aprova l'adaptació del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments administratius tramitats per la UPC a partir de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Universitats Catalanes
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

Es fa públic l'Acord núm. 149/2016 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'adaptació del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments administratius tramitats per la UPC a partir de la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Barcelona, 4 de novembre de 2016

Jose María Sallán Leyes

Secretari general

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC RELATIU AL CALENDARI DE DIES HÀBILS I INHÀBILS DE LA SEU ELECTRÓNICA I DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS TRAMITATS PER LA UPC A PARTIR DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

  1. El proppassat 2 d'octubre d'enguany va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, PACAP) que regula les relacions externes entre les Administracions i els ciutadans, derogant la Llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics fins ara vigents.

  2. Una de les novetats importants de la referida llei és que estableix l'exclusió dels dissabtes del còmput de dies hàbils, juntament amb els diumenges i els dies declarats festius. Cal, per tant, adaptar el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya a efectes dels procediments i tràmits relatius al Registre electrònic de la UPC, per al període comprés entre el dia 2 d'octubre de 2016 i 31 de desembre de 2016 fins ara establerts en la resolució del rector 2036/2015 i determinar el calendari de dies hàbils i inhàbils de tots els procediments administratius de la UPC.

  3. D'altra banda, i ateses les necessitats acadèmiques i administratives de la UPC, i amb la finalitat de garantir adequadament els drets dels estudiants, personal i altres administrats de la UPC, s'ha constatat la conveniència de declarar inhàbil el mes d'agost, en els termes referits en aquest acord.

Per tot això i tenint en compte el que estableix l'article 2.2 lletra c) de la Llei 39/2005, i a l'empara del disposat en la Llei orgànica 6/2001, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, a proposta del rector, el Consell de Govern ACORDA:

PRIMER.- A partir del 2 d'octubre de 2016 i fins al 31 de desembre de 2016 a efectes del còmput dels terminis de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA