DECRET 169/1991, de 16 de juliol, de modificació del Decret 281/1986, de 9 de setembre, sobre acreditació de laboratoris d'assaigs de l'edificació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pel Decret 281/1986, de 9 de setembre, sobre acreditació de laboratoris d'assaigs de l'edificació, es va crear la Comissió Tècnica d'Acreditació dels LAE. Posteriorment, el Reial Decret 1230/1989, de 13 d'octubre, recollia l'esperit de col·laboració entre les diferents comunitats autònomes per tal d'aconseguir que els àmbits d'acreditació dels LAE i les seves condicions específiques fossin al més homogènies possible, a fi de facilitar i ampliar el camp d'actuació dels laboratoris homologats.

Atès que a la Comissió Tècnica d'Acreditació que preveu el Reial Decret 1230/1989 hi és representada la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, i vistos els nexes d'unió existents entre les tasques realitzades pels LAE i les que preveu el Decret 375/1988, es considera convenient introduir en la regulació de la Comissió Tècnica d'Acreditació dels LAE, creada pel Decret 281/1986, les modificacions necessàries per tal d'assegurar que la seva composició respongui amb efectivitat al compliment de les tasques encomanades.

Per tot això, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 7 del Decret 281/1986, de 9 de setembre, sobre acreditació de laboratoris d'assaigs de l'edificació, que queda redactat de la manera següent: "La Comissió Tècnica d'Acreditació està integrada pels membres següents: "Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que actua com a president. "Un representant de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que serà el mateix que tingui aquesta representació davant la Comissió Tècnica d'Acreditació creada pel Reial Decret 1230/1989, i que s'encarregarà de la coordinació tècnica de les actuacions. "Un representant dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA