DECRET 400/1996, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1997 i s'estableixen les seves normes reguladores. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2370, pàg. 3777, de 14.4.1997).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, regula les activitats estadístiques d'interès per a la Generalitat en exercici de la competència exclusiva prevista a l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i estableix que el Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística de la Generalitat i de les entitats públiques catalanes de caràcter territorial.

L'article 10 de l'esmentada Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, obliga el Govern de la Generalitat a aprovar, a proposta del conseller d'Economia i Finances, un programa anual d'actuació estadística acomodat al Pla estadístic de Catalunya i del qual s'ha de donar compte al Parlament.

La Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, preveu en els seus articles 26, 27 i 28 l'aprovació dels programes anuals d'actuació estadística en execució del Pla estadístic.

Atès, així mateix, que l'article 11 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, disposa que el Govern aprovarà les normes reguladores de cada mena d'estadística;

Atès l'article 28 de l'esmentada Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, i atès, així mateix, l'article 12 de la mateixa Llei;

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes previstos a l'esmentat article 28 i vist el projecte de proposta del Programa anual d'actuació estadística de 1997, aprovat per la seva Junta de Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Programa anual d'actuació estadística per al 1997

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1997 en compliment i execució del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Article 2

Objecte del Programa El Programa anual d'actuació estadística per al 1997 té per objecte l'establiment de les activitats estadístiques que s'han de dur a terme durant l'any 1997, en compliment dels preceptes de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Article 3

Activitats estadístiques del Programa anual d'actuació estadística 3.1 La relació de les activitats estadístiques consolidades que s'han de dur a terme durant l'any 1997 figura en l'annex 1 d'aquest Decret. 3.2 Les activitats estadístiques experimentals i en projecte que s'han de dur a terme durant l'any 1997 figuren amb la descripció precisa de les seves característiques tècniques d'acord amb les regles...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA