RESOLUCIÓ GRI/2152/2014, de 25 de setembre, de nomenament del senyor Joan Cañada Campos com a assessor en matèria d'opinió pública del Gabinet de la Vicepresidència.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, annex, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

 1. Nomenar el senyor Joan Cañada Campos assessor en matèria d’opinió pública del Gabinet de la Vicepresidència, amb efectes del dia 25 de setembre de 2014, i amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec.

 2. Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

  1. Assessorar sobre el trasllat a l'opinió pública de les polítiques sectorials del Departament.

  2. Elaborar, supervisar i recomanar estudis d'opinió sobre aspectes que incideixen en projectes i actuacions del Departament.

  3. Fer el seguiment de tota la informació relacionada amb els temes que li encarregui la vicepresidenta del Govern.

  4. Avaluar i fer el seguiment del trasllat a l'opinió d'altres institucions en matèries que incideixin en les actuacions del Departament.

  5. Analitzar els resultats de les estratègies comunicatives relacionades amb l'àmbit d'activitat del Departament i informar-ne.

  6. Coordinar-se amb altres assessors/ores en qualsevol altra tema que s’escaigui.

 3. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 30.2, i complement específic de 32.377,68 euros anuals.

  Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació; o bé recurs contenciós administratiu davant els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA