DECRET 332/1998, de 24 de desembre, pel qual es limita l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 332/1998, de 24 de desembre, pel qual es limita l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites. D'acord amb les competències que té la Generalitat en matèria de protecció i assistència als infants i als adolescents a Catalunya i basant-se en les lleis desenvolupades en aquesta matèria, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 5 de juny de 1997, va aprovar la resolució 343/V per la qual s'instava el Govern de la Generalitat que regulés l'accés dels infants i els adolescents a les curses de braus i als combats de boxa, i que hi prohibís l'entrada als infants i adolescents menors de 14 anys, en aplicació del que disposen l'article 39 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents, i l'article 18 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. Concretament l'article 39 de l'esmentada Llei 8/1995, de 27 de juliol, preveu que en el marc de la Llei 10/1990, de 15 de juny, el Govern pot regular per reglament la qualificació dels espectacles, les activitats recreatives, i en general, els establiments públics, als efectes de vetllar pel ple respecte dels drets dels infants i els adolescents. També s'ha d'establir per via reglamentària l'accés dels infants i els adolescents a combats de boxa i curses de braus. D'altra banda, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, estableix en el seu article 18.2, que per decret del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació, es poden regular prohibicions amb l'objectiu de protegir la infància i la joventut, sempre que no signifiquin una limitació dels drets proclamats per l'article 20 de la Constitució. El present Decret té com a objectiu, en compliment de la resolució esmentada aprovada pel Parlament de Catalunya, prohibir l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i als combats de boxa. Així mateix, s'amplia la prohibició a determinades modalitats de combats i lluites entre persones. Així mateix es regulen, entre d'altres, les obligacions dels responsables dels establiments on es desenvolupen les esmentades activitats. En compliment del Decret 200/1991, d'1 d'octubre, de creació del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives, aquest organisme de caràcter...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA