ORDRE JUS/188/2014, de 13 de juny, de convocatòria pública per a la concessió de subvencions adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats de les acadèmies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La tasca científica, tècnica i cultural i de difusió dels diferents camps del saber que desenvolupen les acadèmies, s’emmarca en les accions de foment a la cultura i a la investigació científica i tècnica que els poders públics han de promoure d’acord amb l’article 44 de la Constitució espanyola.

Així, d’acord amb l’article 114 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat l’exercici de l’activitat de foment.

Per això, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de les activitats de les acadèmies, els pressupostos de la Generalitat anualment han anat consignant una quantitat destinada a ajudar econòmicament a la realització de les actuacions adreçades al compliment de les finalitats pròpies d’aquestes entitats. No en va contribueixen al creixement i al progrés científic del país a través de la investigació.

La inversió pública al progrés, a través de les accions de foment, s’ha de cenyir al context econòmic de cada moment, de manera que les consignacions pressupostàries s’ajustin a allò que és raonable en un context d’austeritat.

De conformitat amb el que disposa el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, pel qual les acadèmies es relacionen administrativament amb el Departament de Justícia;

D’acord amb el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Atenent a tot el que s’ha exposat, en l’exercici de les competències previstes a l’article 10 de la Llei general de subvencions i a l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb els informes favorables de la Intervenció i l’Advocacia de la Generalitat,

Ordeno:

–1 Obertura de la convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats realitzades durant l’any 2014 per les acadèmies amb seu central a Catalunya.

–2 Aprovació de les bases

Aprovar les bases que han de regir aquest concurs i que es publiquen com a annex de la present Ordre.

–3 Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Ordre és de 100.000 euros, amb càrrec a la partida D/482000100/2140/0000 del pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

Es concediran fins a un màxim de dotze subvencions de forma proporcional a les puntuacions obtingudes, fins a exhaurir la quantitat màxima total de 100.000 euros.

–4 Termini i lloc de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i la documentació que s’hi ha d’adjuntar finalitzarà el dia 11 de juliol de 2014.

Les sol·licituds s’hauran de presentar als registres del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (c. Àngel, 6, 43500 Tortosa), o a qualsevol altra oficina o registre d’entre els que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

–5 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució

L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Les sol·licituds presentades seran avaluades i seleccionades per una comissió formada pel director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques, com a president, dos responsables de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, un dels quals actuarà com a secretari, i un responsable de la Direcció de Serveis.

La comissió estudiarà i valorarà les despeses subvencionables d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base setena i ordenarà totes les sol·licituds segons la puntuació obtinguda.

Els membres de la comissió resten sotmesos a les causes d’abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A la vista de l’informe de valoració, l’òrgan instructor ha d’elevar la proposta de resolució al secretari general del Departament de Justícia. L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és el conseller del Departament de Justícia, si bé la competència l’exerceix per delegació el secretari general d’aquest Departament, d’acord amb la Resolució JUS/498/2013, de 8 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament.

–6 Resolució i notificació

La resolució i notificació de la concessió de les subvencions s’han d’efectuar en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. D’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entendran desestimades les sol·licituds.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada als interessats i s’ha de publicar posteriorment al DOGC.

Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, les persones o entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, en els termes que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que hom consideri procedent.

–7 Aquesta convocatòria resta sotmesa a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA