ORDRE UNI/485/2003, de 21 de novembre, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica com a institut universitari de recerca a la Universitat Rovira i Virgili.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE UNI/485/2003, de 21 de novembre, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica com a institut universitari de recerca a la Universitat Rovira i Virgili.

Mitjançant l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 2 de maig de 2000 es va aprovar la constitució del consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica, integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i per la Universitat Rovira i Virgili. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica té per finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssica, mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les altres universitats i institucions de recerca de Catalunya amb l'objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.

D'acord amb aquestes finalitats, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica ha signat un conveni d'adscripció com a institut universitari de recerca amb la Universitat Rovira i Virgili, la qual n'ha sol·licitat l'aprovació al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Per tot això, de conformitat amb la proposta del Consell Social i previ informe favorable del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el que estableixen l'article 23.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, amb l'acord favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

S'aprova l'adscripció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica com a institut universitari...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA