ORDRE ECO/59/2013, de 8 d'abril, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) com a institut universitari de recerca a la Universitat Pompeu Fabra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat al Departament d’Economia i Coneixement l’adscripció del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), com a institut universitari de recerca, del qual és titular la Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), per a desenvolupar activitats relacionades amb la recerca, la formació, la docència i la transferència de coneixement.

La Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) es va crear mitjançant escriptura pública i es va inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) van signar un conveni específic de col·laboració, en data 26 de juny de 2012, per a l’adscripció del centre com a institut universitari de recerca.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d’acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social d’aquesta universitat, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’autoritza l’adscripció del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) com a institut universitari de recerca, de titularitat privada, a la Universitat Pompeu Fabra, amb seu al carrer Doctor Aiguader, número 88, de Barcelona.

Article 2

El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) té com a objecte promoure la recerca científica i la docència superior, en els àmbits de les ciències de la salut i de la vida, la salut pública i la biomedicina i en particular...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA