DECRET 243/2001, de 25 de setembre, pel qual s'amplia el termini per a l'adscripció dels centres d'ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

243/2001, de 25 de setembre, pel qual s'amplia el termini per a l'adscripció dels centres d'ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

El Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, que va incorporar els estudis superiors de turisme a l'àmbit universitari, establia que fins a l'1 d'octubre de 2001 les escoles oficials de turisme i els centres d'ensenyaments especialitzats de turisme podien integrar-se o adscriure's a les universitats, sempre que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent.

La disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, que va modificar parcialment el Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, atorga a les comunitats autònomes la possibilitat d'ampliar el termini esmentat fins a l'1 d'octubre de 2004.

D'acord amb aquesta facultat, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha considerat convenient ampliar el termini fins a l'1 d'octubre de 2004, per tal que els centres d'ensenyaments especialitzats de turisme de Catalunya puguin adscriure's a alguna de les universitats públiques catalanes.

De conformitat amb el que preveu la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i tenint en compte la facultat que preveu la disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA