DECRET 319/1983, de 21 de juliol, d'adscripció al Departament de la Presidència del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entitat autònoma de caràcter administratiu.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 282/1986.

L'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat àmplies competències en matèria de règim local, urbanisme, boscos, obres públiques, transports, turisme i cultura, a les quals corresponen les funcions assignades al Patronat de la Muntanya de Montserrat, organisme autònom creat per Decret-llei de 16 d'octubre de 1950, per atendre la conservació i restauració integral de la muntanya amb relació a les serves riqueses i belleses naturals i artístiques, la construcció de camins i accessos i, en general, la realització d'obres i la implantació de serveis a la muntanya de Montserrat, declarada pel mateix Decret-llei zona d'interès turístic i forestal. Una part important de les funcions encomanades al Patronat són originàriament de competència municipal i la justificació de crear-lo fou, com assenyala el preàmbul del Decret-llei, la naturalesa, l'amplitud i la complexitat d'aquestes qüestions deguda a la importància religiosa i cultural del Monestir de Montserrat i de la circumstància que la munyanya formi part de diversos municipis rurals, les possibilitats dels quals no poden abastar les esmentades funcions.

Per altra banda, el tipus de serveis administratius encomanats al Patronat corresponen ara majoritàriament a l'Administració de la Generalitat en virtut dels Reials Decrets de traspassos respectius o de l'assumpció efectiva d'altres, sense que sigui necessari un traspàs específic de l'organisme autònom per tal com no ha disposat mai de béns ni d'altres mitjans personals o econòmics de titularitat estatal.

Fins i tot la Presidència del Patronat, atribuïda inicialment a l Ministre de Governació, va passar al President de la Diputació de Barcelona pel Reial Decret 864/1977, de 23 d'abril, i al President de la Generalitat pel Reial Decret 2837/1982, de 15 d'octubre.

Per tot això, prèvia la deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1. El Patronat de la Muntanya de Montserrat,

entitat autònoma creada per Decret-llei de 16 d'octubre de 1950, queda adscrit al Departament de la Presidència com a entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, amb les mateixes finalitats, funcions i potestats que aquell li atribuí.

Article 2. La Junta del Patronat continuarà tenint la

composició que li assenyala el Reial Decret 2837/1982, de 15 d'octubre.

Article 3. S'aprova el text adjunt de l'Estatut

d'organització i funcionament del Patronat.

Disposició final Única.

- Queden derogades les disposicions de tipus reglamentari que s'oposin a aquest Decret, el qual entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 21 de juliol de 1983

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

ESTATUT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA