DECRET 331/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'autoritza l'adscripció de l'Escola Universitària de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reial decret 1422/1990, de 26 d'octubre, modificat pel Reial decret 386/1991, de 22 de març, va establir el títol universitari oficial de diplomat en Ciències empresarials i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció.

Per tal de respondre a les expectatives dels estudiants i de la societat en general de la zona d'influència de Terrassa pel que fa als estudis d'empresarials, l'Escola Universitària de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya han signat en data 1 de febrer de 1996 un conveni de col·laboració acadèmica i han demanat al Comissionat per a Universitats i Recerca autorització perquè aquesta Escola actuï com a centre adscrit per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Ciències empresarials.

De conformitat amb la sol·licitud en qüestió, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, amb els acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

Autoritzar l'adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya de l'Escola Universitària de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa sota la titularitat de la Fundació Cultural de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, que tindrà la seva seu a la rambla d'Egara, 340, de Terrassa.

Article 2

L'Escola Universitària de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa impartirà els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Ciències empresarials.

Article 3

L'Escola Universitària de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa es regirà pel que disposa la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l'adscripció a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA