REIAL DECRET 232/2008, de 15 de febrer, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques (presa de la Llosa del Cavall).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET

232/2008, de 15 de febrer, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques (presa de la Llosa del Cavall).

La Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya a la reunió de 29 de maig de 2006 va adoptar un acord sobre l'ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre. Aquesta ampliació de mitjans patrimonials consisteix en el traspàs dels béns que integren la presa de la Llosa del Cavall (Lleida). En aquesta reunió es va establir el compromís de lliurar la carretera que condueix a aquesta infraestructura degudament reparada i un cop efectuats els treballs de condicionament a la presa i al seu entorn. Atès que en aquell moment aquestes obres no s'havien conclòs, ambdues administracions van acordar posposar l'efectivitat d'aquest acord d'ampliació fins a l'endemà de la publicació simultània en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que en tot cas seria posterior a la data de finalització de les obres.

En compliment d'aquest compromís, el Ministeri de Medi Ambient va reconèixer i va comprovar, mitjançant l'acta de 13 de desembre de 2007 aquestes obres, i va lliurar-les a l'ús o servei públic corresponent. Tal com estableix la legislació de contractes de les administracions públiques. La Generalitat de Catalunya ha donat la conformitat a aquestes obres.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, i que es trobava vigent en el moment en que es va produir l'adopció de l'acord de la Comissió Mixta esmentada, establia a l'article 9.13 i 16 que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en obres públiques que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat i la realització de les quals no afecti una altra comunitat autònoma i en aprofitaments hidràulics, canals i regadius, quan les aigües discorrin íntegrament per dins de Catalunya, competències la titularitat de les quals segueix corresponent a la Generalitat de Catalunya en virtut dels articles 117 i 148 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya vigent, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

Pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions, els serveis i els mitjans corresponents en matèria d'obres hidràuliques.

La Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena del llavors vigent Estatut d'autonomia de Catalunya, i que segueix en vigor conforme a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2006, va procedir a l'ampliació de mitjans traspassats esmentada, i va adoptar l'acord esmentat en la sessió del Ple de 29 de maig de 2006, la virtualitat pràctica del qual exigeix la seva aprovació pel Govern mitjançant un reial decret.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la ministra d'Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la seva sessió de 15 de febrer de 2008.

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord adoptat el 29 de maig de 2006 pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els béns, drets i obligacions corresponents, en els termes que resulten del propi acord i de la relació annexa.

Article 3

L'ampliació de mitjans patrimonials a què es refereix aquest Reial decret té efectivitat a partir de la data assenyalada a l'acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Medi Ambient produeixi, fins aleshores, si és el cas, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tinguin.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 15 de febrer de 2008

Juan Carlos R.

Elena Salgado Méndez

Ministra d'Administracions Públiques

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que al Ple de la Comissió Mixta del dia 29 de maig de 2006 es va adoptar un acord sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques, en els termes que a continuació s'expressen:

 1. Normes estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació de mitjans traspassats

  L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en els l'articles 9.13 i 16 que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en obres públiques que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat i la realització de les quals no afecti una altra comunitat autònoma i en aprofitaments hidràulics, canals i regadius, quan les aigües discorrin íntegrament per dins de Catalunya.

  Pel Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions, els serveis i els mitjans corresponents en matèria d'obres hidràuliques.

  Sobre la base d'aquestes previsions estatutàries i legals, cal ara completar el traspàs aprovat al seu moment, ampliant els mitjans patrimonials traspassats en matèria d'obres hidràuliques a la Generalitat de Catalunya.

 2. Béns, drets i obligacions que s'amplien

  Es traspassa a la Generalitat de Catalunya la titularitat dels béns integrants de la presa de la Llosa del Cavall que s'especifiquen en la relació adjunta núm. 1.

 3. Documentació i expedients dels mitjans que s'amplien

  El lliurament de la documentació i dels expedients dels mitjans que s'amplien s'ha de realitzar en el termini de tres mesos des de la publicació del reial decret pel qual s'aprovi aquest Acord.

 4. Data d'efectivitat

  L'ampliació de mitjans objecte d'aquest acord tindrà efectivitat a partir de l'endemà al de la seva publicació simultània en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  I perquè així consti, lliurem aquest certificat.

  Madrid, 29 de maig de 2006

  Pilar Andrés Vitoria

  Jaume Vilalta i Vilella

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Relació núm. 1

  Béns que es traspassen

  Denominació

  Naturalesa

  Localitat

  Observacions

  Expropiacions per a la presa

  Rústica

  Navès, Guixers, Sant Llorenç de Morunys, Lladurs, Olius, Solsona

  Superfície= 870,65 ha

  Presa

  Rústica

  Navès, Guixers, Sant Llorenç de Morunys, Lladurs, Olius, Solsona

  Inclou túnel de desviament (234 metres de longitud), òrgans de desguàs (sobreeixidor,desguàs intermedi i desguàs de fons) i sistema d'auscultació

  Instal·lacions elèctriques

  Rústica

  Navès

  Centre de transformació i grups electrògens

  Casa d'administració

  Urbana

  Navès

  2 plantes amb un total de 380,62 m²

  Taller magatzem i grups electrògens

  Urbana

  Navès

  93,66 m²

  Carretera d'accés nord

  Rústica

  Sant Llorenç de Morunys, Guixers, Navès

  7,66 km Inclou 6 túnels i el viaducte de Vall-llonga

  Carretera d'accés sud

  Rústica

  Solsona, Navès, Lladurs, Olius

  14,34 km, inclou túnel d'accés a la presa

  Camí fàbrica Monegal

  Sant Llorenç de Morunys

  Restitució del camí d'accés a la fàbrica Monegal

  Pont metàl·lic

  Accés sud presa

  Longitud de 60 metres

  Proveïment d'aigües Cases de Posades

  Navès

  Restitució del proveïment

  Pont històric de Vall-llonga

  Sant Llorenç de Morunys, Guixers

  Canvi d'ubicació