REIAL DECRET 1599/2010, de 26 de novembre, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET

1599/2010, de 26 de novembre, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura.

La Constitució, al seu article 149.1.23, reserva a l'Estat la competència exclusiva per dictar la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció, així com la legislació bàsica sobre forests, aprofitaments forestals i vies pecuàries.

Per la seva part, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix al seu article 144.1 que correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Així mateix, l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix al seu article 144.2 que correspon a la Generalitat, en matèria d'espais naturals, la competència exclusiva que, respectant el que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya. Finalment, l'article 116.2.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, aprofitaments i serveis forestals i vies pecuàries.

Mitjançant els reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis i els mitjans corresponents en matèria de conservació de la natura.

És procedent ara completar els traspassos aprovats en el seu moment, ampliant els mitjans patrimonials traspassats en matèria de conservació de la natura.

La Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya va adoptar, en la seva reunió del dia 17 de novembre de 2010, l'oportú acord sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura, que eleva al Govern per a la seva aprovació mitjançant reial decret.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre de Política Territorial i Administració Pública i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de novembre de 2010

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord adoptat en data 17 de novembre de 2010 pel Ple de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura, i que es transcriu a l'annex d'aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els béns, drets i obligacions corresponents, en els termes que resulten del propi Acord i de la relació annexa número 1.

Article 3

L'ampliació de mitjans a què es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir de la data assenyalada en l'Acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí produeixi, fins llavors, si s'escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l'adopció de l'Acord, fins a la seva entrada en vigor.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret serà publicat simultàniament al BOE i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 26 de novembre de 2010

Juan Carlos R.

Manuel Chaves González

Vicepresident tercer del Govern

i ministre de Política Territorial i Administració Pública

Annex

Pilar Andrés Vitoria i Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Certifiquen:

Que en la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 17 de novembre de 2010, es va adoptar un acord sobre l'ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura, en els termes que a continuació s'expressen:

 1. Normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació

  La Constitució, al seu article 149.1.23, reserva a l'Estat la competència exclusiva per dictar la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció, així com la legislació bàsica sobre forests, aprofitaments forestals i vies pecuàries.

  D'altra banda, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix al seu article 144.1 que correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Així mateix, l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 144.2 que correspon a la Generalitat, en matèria d'espais naturals, la competència exclusiva que, respectant el que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya. Finalment, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 116.2.b), reconeix a la Generalitat, la competència sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, aprofitaments i serveis forestals i vies pecuàries.

  Mitjançant els reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis i els mitjans corresponents en matèria de conservació de la natura.

  La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes i les condicions a què han d'ajustar-se els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

  En conseqüència, sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals esmentades, és procedent completar el traspàs aprovat en el seu moment, ampliant els mitjans patrimonials traspassats, en matèria de conservació de la natura, a la Generalitat de Catalunya.

 2. Béns, drets i obligacions que s'amplien

  S'amplia el traspàs dels béns patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1984, de 8 de juliol, amb el traspàs de la titularitat de les finques que s'especifiquen en la relació adjunta número 1.

 3. Documentació i expedients dels mitjans que s'amplien

  El lliurament de la documentació i dels expedients dels mitjans que s'amplien es realitzarà en el termini d'un mes des de la publicació del reial decret pel qual s'aprovi aquest Acord, de conformitat amb el que estableix l'article vuitè del Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol.

 4. Data d'efectivitat

  L'ampliació dels mitjans objecte d'aquest Acord tindrà efectivitat a partir de l'endemà de la seva publicació simultània al BOE i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  I perquè consti, expedim aquesta certificació.

  Madrid, 17 de novembre de 2010

  Pilar Andrés Vitoria

  Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Relació número 1

  Béns immobles que s'amplien

  Denominació Direcció Titularitat Extensió Observacions
  Vallcaneres I Vallcaneres, la Sènia (Tarragona) Estatal Patrimoni Forestal de l'Estat 11,00 hectàrees Finca 7654 del Registre de la Propietat de Tortosa, inscrita en el volum2248, llibre 108, foli 204, inscripció 2a. Parcel·la 14 del polígon 12, parcel·les 3 i 8 del polígon 13 i parcel·la 4 del polígon 14 de la Sénia. Escriptura de compravenda atorgada davant del notari senyor Àngel Alarma Morals el dia 30 de gener de 1951.
  Vallcaneres II Vallcaneres, la Sènia (Tarragona) i Roquetes (Tarragona) Estatal Patrimoni Forestal de l'Estat 15,40 hectàrees(aproximadament) Finca 2551 del Registre de la Propietat de Tortosa, inscrita en el volum1102, llibre 51, foli 101. Inscripció 4a. Parcel·la 3 del polígon 10 de la Sénia. Escriptura de compravenda atorgada davant del notari senyor Àngel Alarma Morals el dia 30 de gener de 1951.
  Casa forestal de Masclar Alfara de Carles(Tarragona) Estatal (Direcció General de Forests) Superfície immoble64 m2 i quatre àrees de terreny de material al seu voltant. Finca número: 1885, inscrita en el Registre de la Propietat de Tortosa, volum 2307, llibre 33, foli 27.
  (10.343.003)