DECRET 365/1996, de 12 de novembre, pel qual s'adscriu el Centre d'Arqueologia Subaquàtica al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, en les disposicions addicionals 1 i 2 creà, com a museu nacional, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'entitat autònoma de dret públic que el gestiona. Per Decret 238/1992, de 13 d'octubre, es van aprovar els estatuts del Museu.

D'altra banda, per Decret 237/1992, de 13 d'octubre, es creà el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, dependent del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que té com a funció l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors.

El funcionament durant aquests anys dels dos organismes fa aconsellable la integració del Centre d'Arqueologia Subaquàtica al Museu d'Arqueologia de Catalunya, per un millor aprofitament dels recursos.

Per això, a proposta del conseller de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya s'adscriu a l'entitat autònoma Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Disposició addicional

Els departaments d'Economia i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA