DECRET 111/1991, de 7 de maig, pel qual s'adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

AtËs el que disposa la disposiciÛ addicional quarta de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableix a la Seguretat Social la modalitat de prestacions no contributives;

AtËs que pel Reial Decret 1517/1981 es van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis de l'Instituto de Servicios Sociales (INSERSO), i que la Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'administraciÛ institucional de la Sanitat i de l'AssistËncia i els Serveis Socials de Catalunya, i tambÈ la Llei 26/1987, de 27 de desembre, atribueixen a l'ICASS la titularitat de la gestiÛ de les prestacions i serveis socials de la Generalitat i de la Seguretat Social al territori de Catalunya;

Vist aixÚ, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 A Catalunya, la gestiÛ de les pensions no contributives que estableix la Llei 26/1990, de 20 de desembre, correspon a l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS), entitat gestora adscrita al Departament de Benestar Social. 1.2 La gestiÛ esmentada a l'apartat anterior no abasta les funcions atribuÔdes a la Tresoreria General de la Seguretat Social quant al procÈs de pagament de les pensions del sistema de la Seguretat Social, un cop reconegut per l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS) el dret a la seva percepciÛ.

Article 2

2.1 El reconeixement de pensions no contributives l'efectuaran de forma descentralitzada els serveis corresponents de l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS), atenent el domicili del beneficiari. 2.2 La valoraciÛ del grau de disminuciÛ o de malaltia crÚnica, i tambÈ la necessitat del concurs d'una altra persona a efectes de reconeixement de la pensiÛ d'invalidesa no contributiva i, si s'escau, la de les assignacions per fill a c‡rrec, l'efectuaran els equips de valoraciÛ i orientaciÛ creats per l'Ordre de 15 de novembre de 1982, adscrits a l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS). 2.3 L'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS) elaborar‡ la relaciÛ de pensionistes d'invalidesa i de jubilaciÛ, i tambÈ dels imports de les pensions a abonar, i la lliurar‡ a l'Úrgan descentralitzat que correspongui de la Tresoreria de la Seguretat Social per tal que procedeixi a l'ordenaciÛ del pagament a favor dels beneficiaris. 2.4 Les resolucions dels Úrgans de l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS), en matËria de pensions no contributives...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA