DECRET 33/1997, de 18 de febrer, de modificació del Decret 111/1991, de 7 de maig, pel qual s'adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 111/1991, de 7 de maig, adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en virtut del traspàs a la Generalitat de Catalunya dels serveis de l'Institut de Serveis Socials pel Reial decret 1571/1981, la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social, a la vegada que estableix la tramitació necessària per a l'ordenació del seu pagament, el qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social, va modificar l'estructura orgànica del Departament iniciant un procés d'implantació d'un model d'organització encaminat a l'especialització de funcions dels recursos humans i tendint a incrementar la simplificació i racionalització de la gestió departamental.

Vist el Decret 239/1995, d'11 de juliol, de reestructuració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i de les delegacions territorials del Departament de Benestar Social;

Atesa la conveniència d'adaptar el Decret 111/1991, ja esmentat, als efectes de centralitzar la gestió de les pensions de jubilació i d'invalidesa en les seves modalitats no contributives, seguint criteris de racionalització i integració de funcions, i d'acord amb el tractament centralitzat que requereix la gestió prèvia a l'ordenació del seu pagament per la Tresoreria General de la Seguretat Social;

En virtut del que s'ha exposat, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 del Decret 111/1991, de 7 de maig, pel qual s'adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social, que queda redactat de la forma següent: "2.1 Correspon al Servei de Prestacions Individuals de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials el reconeixement de les pensions no contributives."

Disposicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA