DECRET 193/2003, d'1 d'agost, de creació dels centres públics de formació d'adults Bellvitge, Can Serra i Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 193/2003, d'1 d'agost, de creació dels centres públics de formació d'adults Bellvitge, Can Serra i Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

Atès el Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes;

Atès el Decret 253/2002, de 4 de novembre, pel qual el Departament de Benestar Social passa a denominar-se Departament de Benestar i Família;

A proposta de la consellera de Benestar i Família, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es creen els centres de formació d'adults Bellvitge, Can Serra i Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat, per transformació de les aules que s'indiquen a l'annex.

Article 2

Funcionament

Aquests centres, que adequaran la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2003-2004, desenvoluparan ensenyaments inicials i de formació bàsica i programes de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de lleure i culturals per a la formació de les persones adultes. Funcionaran amb una organització flexible d'acord amb les necessitats educatives i formatives de la zona on estan ubicats. Els centres de formació d'adults Santa Eulàlia i Bellvitge podran destinar un espai per a l'autoformació amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació d'Adults.

Article 3

Registre

Els centres s'inscriuran al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar i Família per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d'agost de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Denominació del centre: Centre de Formació d'Adults Bellvitge.

Codi: 08057953.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Adreça: Ermita, 40, 1a planta.

Municipi: 08907 l'Hospitalet de Llobregat.

Comarca: Barcelonès.

Instal·lacions: 8 aules, sala del professorat, despatx i serveis higiènics.

Aula que es transforma en centre: AFA Joan Miró.

Denominació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA