ORDRE ECF/243/2010, de 31 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a finançar projectes i activitats de promoció de l'economia, de creació de xarxes de col·laboració entre agents econòmics i de suport a l'activitat econòmica a Catalunya corresponent a l'any 2010, i se n'aproven les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/243/2010, de 31 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a finançar projectes i activitats de promoció de l'economia, de creació de xarxes de col·laboració entre agents econòmics i de suport a l'activitat econòmica a Catalunya corresponent a l'any 2010, i se n'aproven les bases reguladores.

El Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances, pel qual es desplega l'estructura orgànica de la Secretaria d'Economia, i, en concret, la Direcció General de Promoció Econòmica a la qual li atribueix les funcions que estableix l'article 17.1.b) de desenvolupar les relacions amb institucions i entitats que realitzin activitats i duguin a terme iniciatives en matèria de promoció econòmica en l'àmbit de les competències del Departament.

Vista la creixent activitat de les entitats que es dediquen, entre les seves finalitats, a la promoció i impuls de l'economia i del teixit empresarial en l'àmbit de Catalunya, cal donar suport a totes les iniciatives i els projectes de promoció que fomentin el creixement de l'economia catalana.

D'acord amb el que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), que pel seu caràcter bàsic té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

—1 Fer pública la convocatòria per a l'any 2010 per a l'atorgament de subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a finançar projectes i activitats de promoció de l'economia, de creació de xarxes de col·laboració entre agents econòmics i de suport de l'activitat econòmica a Catalunya.

—2 S'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

—3 El pagament de les subvencions, amb un import màxim de 600.000 euros, anirà a càrrec de la partida D/482000100/6610 del pressupost de la Direcció General de Promoció Econòmica de la Secretaria d'Economia del Departament d'Economia i Finances per a l'any 2010 distribuït de la manera següent:

Per la Línia 1: congressos, jornades, conferències i seminaris de caràcter públic, així com activitats complementàries públiques en l'àmbit de la promoció econòmica, l'import destinat és de 340.000 euros.

Línia 2: publicacions i treballs d'interès general relacionats amb la promoció de l'activitat econòmica l' import destinat és de 60.000 euros.

Línia 3: el disseny, l'elaboració i la captació de projectes de promoció econòmica que s'adscriguin als objectius de promoció econòmica descrits a la base 1 i que beneficien pimes i persones emprenedores l' import destinat és de 200.000 euros.

Dins de l'import global destinat a la convocatòria es podrà modificar la distribució de l'import destinat a cada línia en funció del nombre de sol·licituds.

L' import destinat a aquesta convocatòria podrà ser objecte d'ampliació. Es publicarà l'ampliació sempre abans de la resolució de concessió, restant condicionada la seva efectivitat a la disponibilitat pressupostària existent.

—4 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

—5 L'òrgan instructor del procediment és la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica i n'emet la resolució la persona titular de la Secretaria d'Economia (per delegació, Ordre ECF/511/2007, de 20 de novembre, DOGC núm. 5046, d'11.1.2008), en els termes que estableixen l'article 78 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 24 de Llei de subvencions.

—6 La resolució es notifica individualment a les entitats beneficiaries en els termes i d'acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—7 Les entitats beneficiaries han de presentar els documents justificatius de l'activitat realitzada, de l' 1 de gener a 30 d'octubre de 2010, que indiquen les bases reguladores el 15 de novembre de 2010.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 31 de març de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a finançar projectes i activitats de promoció econòmica, de creació de xarxes de col·laboració entre agents econòmics i de suport a l'activitat econòmica a Catalunya.

S'entén als efectes de promoció econòmica totes les activitats que:

Atreguin esdeveniments que facin créixer l'economia catalana i la projectin cap a l'exterior tant dins de l'àmbit estatal com internacional.

Fomentin el debat d'aspectes de l'economia catalana i la interrelació entre diferents agents.

Siguin un centre de debat i posada en comú de diferents experiències.

Fomentin l'emprenedoria i donin suport a les persones emprenedores,

Presentin propostes innovadores per dinamitzar l'economia catalana.

Aportin reflexions i l'anàlisi d'aspectes que millorin l'economia catalana.

Promoguin i desenvolupin la responsabilitat social empresarial, l'emprenedoria social i les finances socialment responsables, amb especial atenció per aquells projectes que es vinculin a alguna de les línies de treball del Pla RSGencat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya

—2 Entitats destinatàries

Podran sol·licitar aquest ajut entitats, fundacions i associacions privades, en tot cas, sense afany de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya que realitzin projectes i activitats de l'àmbit de la promoció econòmica. Aquestes entitats destinatàries han de promoure el treball en xarxa, la difusió de coneixement i noves idees i les iniciatives conjuntes de persones empresàries, directives, professionals i altres agents econòmics privats, l'emprenedoria i l'enfortiment de les xarxes de col·laboració empresarial.

—3 Línies d'ajut i conceptes subvencionables

Línia 1: congressos, jornades, conferències i seminaris de caràcter públic, així com activitats complementàries públiques en l'àmbit de la promoció econòmica.

Seran despeses subvencionables:

Honoraris dels ponents i les ponents.

Lloguer dels espais.

Organització.

Edició de material gràfic de l'activitat.

Difusió de l'activitat.

Material.

Desplaçaments i allotjament dels ponents i les ponents.

Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actuacions subvencionables fins un màxim del 30% de l' import de la sol·licitud de la subvenció.

S'exclou d'aquesta línia l'organització ordinària de trobades d'afiliats i afiliades o membres de les entitats.

Línia 2: publicacions i treballs d'interès general relacionats amb la promoció de l'activitat econòmica.

Seran despeses subvencionables:

Elaboració dels articles, estudis, treballs, inclosa la remuneració dels autors i autores.

Impressió.

Disseny i maquetació.

Difusió.

Distribució.

Material.

S'exclouen d'aquesta línia les despeses de personal.

Línia 3: el disseny, l'elaboració i la captació de projectes de promoció econòmica que s'adscriguin als objectius de promoció econòmica descrits a la base 1 i que beneficien pimes i persones emprenedores.

Seran despeses subvencionables:

Honoraris.

Lloguer dels espais.

Organització.

Edició de material gràfic de l'activitat.

Difusió de l'activitat.

Material.

Desplaçaments i allotjament del convidats i convidades que executin el projecte.

Despeses d'anàlisi del projecte.

Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actuacions subvencionables fins un màxim del 30% de l' import de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA