DECRET 368/1986, de 18 de desembre, pel qual s'afecta al Departament de Comerç, Consum i Turisme una parcel·la de terreny situada al terme municipal de Camprodon.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que el Departament de Comerç, Consum i Turisme ha demanat l'afectació expressa d'una parcel·la, patrimoni de domini privat de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'article 9.2 de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat , situada a l'alçada del punt quilomètric 23,400 de la C.C.-151 i terreny annex, d'una superfície conjunta de 1.248,90 metres quadrats, en el terme municipal de Camprodon, per tal d'ésser destinada a finalitats pròpies de les seves competències;

Vist l'article 8.1.a) de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'article 27.2 del Reglament per a l'execució de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol;

A proposta del Conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'afecta al Departament de Comerç, Consum i Turisme la finca que es descriu tot seguit: "Urbana, parcel·la de forma sensiblement irregular i plana, situada al punt quilomètric 23,400 de la C.C.-151, de Ripoll a França per Camprodon, a la intersecció de la carretera de Camprodon a Setcases, a l'entrada de Camprodon i del seu terme municipal. Ocupa una superfície de 1.248,90 metres quadrats. Afronta al nord, amb l'antiga C.C.-151, al sud, amb el traçat de l'actual C.C.-151; a l'est, amb l'actual C.C.-151 i a l'oest amb el senyor Josep A. Juncà Vidal."

Article 2

Correspon al Departament de Comerç, Consum i Turisme, l'adopció de les mesures que fixa l'article 28 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Un cop signada l'acta d'afectació es farà constar a l'Inventari general i al corresponent Registre de la Propietat, si s'escau.

Article 4

El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA