DECRET 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007.

D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, planificar la cooperació econòmica en les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori.

Havent arribat a la fi del Pla 2000-2003, i per tal de mantenir la deguda continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern de la Generalitat de Catalunya convoca els ens locals a la formulació del PUOSC corresponent al quadrienni 2004-2007.

Aquesta convocatòria conté diversos aspectes que la diferencien de les precedents i que convé destacar, bé que sigui en els seus trets essencials.

En primer lloc, com a modificacions formals, destaca una nova estructura del Decret de convocatòria, que es divideix en títols i capítols que diferencien clarament el procediment d'elaboració de la planificació quadriennal i de la formulació dels PUOSC anuals dels requisits de cadascun dels programes i del sistema de finançament. En segon lloc, es defineixen més acuradament les actuacions subvencionables, determinades pel concepte d'inversions reals, i els ens beneficiaris del PUOSC.

Una novetat que cal destacar és la possibilitat que les sol·licituds es puguin efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes mitjançant un formulari que estarà disponible a l'eaCat.

Pel que fa al finançament del Pla, s'estableix, com a novetat, que les aportacions de les diputacions es lliuraran a la Generalitat, que les integrarà als seus pressupostos anuals de despeses, i restaran afectades al finançament de les actuacions incloses en el PUOSC de l'àmbit territorial corresponent a cadascuna de les diputacions. Així mateix, també es preveu la integració en el PUOSC de les diferents línies de subvencions a les inversions de les entitats locals en obres i serveis de competència municipal, dels diferents organismes de la Generalitat, finançades amb càrrec als pressupostos d'aquesta. Només s'exceptuarien d'aquesta integració les línies de subvenció per mitjà de les quals s'executin instruments de planificació prèviament aprovats pel Govern. D'aquesta manera es millorarà la gestió administrativa i econòmica de les subvencions.

En la línia de millora de la participació de les diputacions, es preveu que l'aportació d'aquestes es faci mitjançant la subscripció d'un conveni amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el qual es determinarà, en relació amb cada diputació i per a cadascun dels PUOSC de les anualitats de 2004, 2005, 2006 i 2007, la forma de participació, i també es podrà definir la fórmula de distribució comarcal de l'aportació de la diputació al Programa general i les propostes de formulació de nous programes específics de l'àmbit provincial i/o comarcal corresponent.

En relació amb la selecció de les actuacions per incloure en el Programa general, s'estableix un criteri general de respecte a l'autonomia local. A aquest efecte, s'atribuirà inicialment la dotació econòmica que correspongui a cada ens local beneficiari a les actuacions presentades en aquesta convocatòria i assenyalades amb la màxima prioritat i no seleccionades per incloure-les en algun programa específic.

Seguint amb la tècnica establerta en les darreres convocatòries dels darrers quadriennis, es garanteix, a cada municipi, una subvenció mínima, que en el quadrienni 2004-2007 es calcula d'acord amb el nombre de nuclis de població, la població total i la població resident en els nuclis i els habitatges.

Finalment, s'incorporen a la convocatòria el Programa específic de biblioteques, creat al llarg del quadrienni 2000-2003, i el Programa específic de municipis petits i nuclis agregats, com a ampliació de l'anterior Programa de nuclis agregats.

En conseqüència, atesa la proposta de convocatòria del PUOSC corresponent al quadrienni 2004-2007 formulada per la Comissió de Cooperació Local, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL I

Disposicions generals

Capítol I

Formulació de la demanda

Article 1

Objecte de la convocatòria

1.1 Mitjançant aquest Decret s'obre la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant PUOSC), destinada als municipis i entitats locals de Catalunya per a les actuacions per incloure en els plans corresponents a les anualitats 2004, 2005, 2006 i 2007.

1.2 Són objecte d'aquesta convocatòria les inversions en obres i serveis de competència municipal i, preferentment, les que l'article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya enumera com de caràcter mínim.

A aquest efecte, es consideren inversions:

a) Les obres de primer establiment i les actuacions destinades a la implantació de serveis públics municipals. A aquest efecte, es considera també primer establiment o implantació de serveis la renovació total d'immobles o de serveis ja existents.

b) Les obres de rehabilitació.

c) L'ampliació d'obres i serveis que representi una extensió del seu àmbit o del seu nombre d'usuaris o beneficiaris.

d) Les adquisicions d'actius patrimonials inventariables, sempre que s'afectin a una obra o servei o es destinin a la promoció o el foment d'activitats de les entitats locals.

En qualsevol cas, a l'efecte d'aquesta convocatòria, únicament es consideren inversions les actuacions que s'hagin d'aplicar al concepte pressupostari "inversions reals" definit en l'annex II de l'Ordre de 20 de setembre de 1989 del Ministeri d'Economia i Finances, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Article 2

Requisits de les actuacions

2.1 Les actuacions objecte de la convocatòria han de correspondre a la programació d'inversions dels ens beneficiaris per cobrir dèficits en obres i serveis de titularitat municipal, susceptibles de ser inclosos en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

2.2 No poden concórrer a aquesta convocatòria les actuacions el procediment de contractació de les quals ja s'hagi iniciat en el moment de presentació de la sol·licitud. Es poden excloure del compliment d'aquesta condició les actuacions que en compliment de la normativa d'altres programes de cooperació econòmica hagin estat adjudicades dins de l'exercici 2003.

2.3 Tampoc poden concórrer a aquesta convocatòria les actuacions que d'acord amb la normativa sectorial hagin de ser finançades íntegrament a càrrec d'altres fonts de finançament públic o dels seus beneficiaris directes.

Article 3

Ens beneficiaris

Poden ser beneficiaris:

a) Els municipis de Catalunya i les entitats municipals descentralitzades.

b) Les mancomunitats intermunicipals, per a les actuacions que no siguin incloses en el Programa d'actuació comarcal corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 4.7 de la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del PUOSC i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.

c) Les comarques que, prèviament a la formulació anual del PUOSC, hagin assumit competències municipals per qualsevol dels mecanismes previstos en la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, en les obres i serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal o comarcal, previstes en els respectius programes d'actuació comarcal.

d) Les entitats metropolitanes, els consorcis i els municipis agrupats en comunitats, per a les actuacions inversores de caràcter municipal incloses en el seu àmbit competencial.

Article 4

Obligacions dels ens beneficiaris

4.1 El lliurament de les subvencions aprovades pel PUOSC resta condicionat al compliment per part dels ens beneficiaris de l'obligació legal de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals els seus pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades, i de l'obligació de trametre a la Sindicatura de Comptes els seus comptes anuals.

4.2 Els municipis beneficiaris del PUOSC han de col·laborar en la confecció de l'Enquesta sobre infraestructura i equipament local i els altres instruments de suport a la planificació de la cooperació econòmica local que estableixi el Departament de Governació i Relacions Institucionals i que aquest elabori directament o per mitjà dels consells comarcals respectius.

4.3 Les subvencions aprovades per a una obra no poden ser destinades a una actuació diferent de l'aprovada inicialment, llevat dels supòsits de canvi de destinació establerts en l'apartat e) de l'article 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i del que estableix aquest Decret.

Capítol II

Presentació de sol·licituds

Article 5

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única per a tots els programes i per a tot el quadrienni 2004-2007, comença el dia 15 de setembre i finalitza el dia 15 d'octubre de 2003.

Aquest termini es podrà ampliar abans de la seva finalització, per un període no superior a 15 dies naturals, mitjançant resolució del conseller de Governació i Relacions Institucionals, que es publicarà al DOGC.

Article 6

Sol·licituds

6.1 Les sol·licituds es poden...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA