DECRET 357/1983, de 4 d'agost, de declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Delta de l'Ebre és la primera zona humida de Catalunya. La seva importància a escala internacional ha estat reconeguda pels organismes especialitzats. Així, ja l'any 1962 fou inclosa en la classificació de zones humides euroafricanes d'interès internacional elaborada pel Bureau M.A.R., amb la categoria "A" (prioritat urgent). Diversos fets han palesat recentment la preocupant indefensió d'alguns dels seus indrets ecològicament més valuosos.

El peculiar paisatge del Delta, de característiques úniques a Catalunya, ha estat configurat tant per l'acció de la naturalesa com per la mà de l'home. Tota actuació adreçada a la preservació dels seus sistemes naturals ha de tenir ben present aquesta intensa i profunda humanització fruit del continuat esforç dels seus pobladors al llarg del temps.

La legislació vigent preveu diverses modalitats per a la protecció d'espais naturals, entre les quals és en aquest cas el parc natural la més apropiada, ja que permet de compatibilitzar una decidida acció preservadora amb el manteniment i la millora de l'aprofitament ordenat de les produccions de l'espai protegit amb el foment dels contactes entre l'home i la natura mitjançant la potenciació del coneixement dels valors i atractius de la zona. Durant els darrers anys, nombroses experiències internacionals han demostrat la viabilitat d'aquest plantejament.

La urgència d'una actuació eficaç a les zones del Delta on en aquests moments es registren els perills més immediats no exclou la conveniència d'estendre la protecció en un futur proper a la resta, on es troben indrets d'un valor tan excepcional com la punta de la Banya i el seu port natural, les llacunes de l'Encanyissada i la Tancada, i els seus respectius entorns.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques, i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.- 1. D'acord amb el que estableix la Llei

14/1975, de 2 de maig, d'espais naturals protegits, i d'acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, es declaren Parc Natural els sistemes naturals del Delta de l'Ebre que s'esmenten en l'article segon, establint a aquest efecte, en aquest Decret el corresponent règim jurídic especial. 2. Aquest règim jurídic especial té com a finalitat assolir una eficaç preservació dels sistemes naturals comptabilitzada amb el manteniment i la millora de les activitats tradicionals i amb el foment de la coneixença i gaudi dels valors i atractius del Delta.

Article segon.

- El Parc Natural del Delta de l'Ebre

afecta parcialment els termes municipals del Perelló, de Deltebre i de Sant Jaume d'Enveja. Els límits geogràfics són els que s'especifiquen a l'Annex d'aquest Decret, amb l'exclusió de la urbanització Riomar.

Article tercer.- 1. Són òrgans rectors del Parc la Junta

Rectora i el Consell Directiu. 2. La gestió del Parc es desenvoluparà d'acord amb el que estableix el present Decret. Per al seu desplegament i aplicació seran elaborats el Pla Especial, les normes de caràcter específic i els successius programes de gestió, en els termes que preveuen els articles següents.

Article quart.

- A l'interior del Parc Natural regiran

les següents disposicions de caràcter general:

  1. Les activitats tradicionals (agrícoles, pesqueres i cinegètiques) continuaran desenvolupant-se d'acord amb les seves regulacions específiques i, si s'escau, amb els costums i acords establerts entre els qui hi desenvolupen aquestes activitats.

  2. S'admetran igualment els usos balnearis a les platges llevat d'aquells indrets d'especial interès, on seran objecte de regulació.

  3. Els òrgans rectors establiran les normes a les quals hauran de subjectar-se els visitants per tal de no pertorbar els valors naturals del Parc ni les activitats que es realitzin en el seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA