DECRET 318/1987, de 27 d'agost, pel qual es desplega la Llei 9/1984, de 5 de març, sobre Fires Comercials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 9/1984, de 5 de març, estableix el marc legal per impulsar les funcions que corresponen a les fires comercials en el millorament del sistema productiu del país, en l'expansió dels intercanvis comercials interns i internacionals i en l'increment de la transparència del mercat.

Atès que la disposició final de l'esmentada Llei faculta el Consell Executiu perquè en desplegui el contingut;

En virtut d'aquest mandat, a proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Capítol 1 Registre Oficial de Fires de Catalunya

Article 1

Es crea al si del Departament de Comerç, Consum i Turisme, i dependent de la Direcció General de Promoció Comercial, el Registre Oficial de Fires de Catalunya, en el qual hauran d'inscriure's les institucions firals, les entitats organitzadores i les fires comercials autoritzades d'acord amb la Llei 9/1984, de 5 de març, i amb aquest Decret.

Article 2

Les institucions firals formularan la sol·licitud d'inscripció en instància adreçada al Director General de Promoció Comercial, a la qual hi adjuntaran les dades i dels documents següents:

 1. Denominació, adreça i número d'identificació fiscal de la institució.

 2. Nom i cognoms, càrrec i DNI del representant legal de la institució que signi la instància.

 3. Còpia dels Estatuts de la institució, aprovats pel Departament de Comerç, Consum i Turisme, o adaptats al que estableix la disposició transitòria 1 de la Llei 9/1984.

 4. Declaració detallada del patrimoni propi de la institució firal i del rendiment que n'obté.

Article 3

Les entitats organitzadores formularan la sol·licitud d'inscripció en instància adreçada al Director General de Promoció Comercial, a la qual hi adjuntaran les dades i els documents següents:

 1. Denominació, adreça i número d'identificació fiscal o inscripció registral, si s'escau, de l'entitat.

 2. Nom, cognoms, càrrec i DNI del representant legal que signi la instància.

 3. Còpia de l'acta fundacional i/o els Estatuts que regeixin l'entitat.

Article 4

4.1 Per a la inscripció al Registre de les fires comercials ja existents a l'entrada en vigor del present Decret, les institucions firals i les entitats organitzadores adjuntaran a les instàncies corresponents les dades i els documents següents:

 1. Nom de la fira comercial, d'acord amb la denominació autoritzada, i la còpia de l'autorització.

 2. Àmbit territorial de la fira, segons el que estableix l'autorització. En cas que l'àmbit territorial no consti en l'autorització, la institució firal o l'entitat organitzadora acreditarà l'àmbit geogràfic dels expositors que hagin concorregut a les dues darreres celebracions; el Departament de Comerç, Consum i Turisme determinarà l'àmbit territorial de la fira, d'acord amb l'àmbit geogràfic, acreditat, dels expositors que hagin concorregut a les dues darreres celebracions.

 3. Durada i periodicitat segons l'última autorització. No obstant això, quan la periodicitat no consti en l'esmentada autorització, l'entitat sol·licitant en proposarà i en justificarà una de determinada.

 4. Dates de la primera edició, segons l'última autorització. Si no hi consten, caldrà demostrar-ho mitjançant documentació suficient que faci palesa, a criteri de la Direcció General de Promoció Comercial, l'autenticitat de les que es proposen. Les dates s'hauran d'especificar fent referència a dates en què se celebra la primera edició, excepte quan, per manca de dates suficients, només pugui esmentar-se l'any.

 5. Localitat de celebració de la fira comercial, que serà la que consti en la darrera autorització.

 6. Oferta de serveis i gamma de productes que s'hagin d'exposar, excepte quan es tracti d'una fira de mostres general. Si en l'autorització no hi consten, la institució firal o l'entitat organitzadora acreditarà l'oferta de serveis i la gamma de productes exposats en les dues darreres celebracions.

 7. Acreditació que el titular compleix la resta de condicions que establia l'autorització. 4.2 La inscripció de la fira comercial en el Registre tindrà com a conseqüència la seva definitiva autorització i els termes en què queda autoritzada.

Article 5

Als efectes del que preveu l'article anterior, s'admetrà com a acreditació de l'autorització la documentació següent:

 1. Resolució d'autorització del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

 2. Escrit d'autorització d'altres instàncies de l'Administració Pública que hagin tingut reconeguda la competència per autoritzar la celebració de fires comercials tal com les defineix la Llei 9/1984, de 5 de març.

 3. Còpia de la inclusió de la fira comercial en el calendari de fires publicat pel Departament de Comerç, Consum i Turisme.

 4. Còpia de la inclusió de la fira comercial en un calendari de fires publicat per altres instàncies de l'Administració competents en la matèria, abans de l'entrada en vigor de la Llei 9/1984, de 5 de març.

 5. En el cas de fires comercials amb antiguitat superior a deu anys a l'entrada en vigor del present Decret, qualsevol altre document que demostri de manera suficient, a criteri de la Direcció General de Promoció Comercial, l'existència de la fira.

Article 6

Els documents als quals fa referència l'article precedent seran considerats vàlids, a efectes de la inscripció al Registre, sempre que s'hagin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA