DECRET 231/2001, de 28 d'agost, pel qual es constitueix el Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

231/2001, de 28 d’agost, pel qual es constitueix el Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya.

La Llei 13/1982, de 17 de desembre de col·legis professionals, estableix a l’apartat 2 de la seva disposició transitòria la possibilitat que els professionals integrats en un col·legi únic d’àmbit estatal que s’hi hagin incorporat per mitjà de qualsevol de les seves delegacions ubicades a Catalunya puguin formar un sol col·legi d’àmbit català i aprovar els estatuts pels quals s’hauran de regir d’acord amb els termes de la Llei.

En l’Assemblea General extraordinària de 14 de maig de 2001, la Delegació Regional del Col·legi Nacional d’Òptics Optometristes va acordar acollir-se a la disposició transitòria esmentada, per constituir el Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya.

Per tant, de conformitat amb l’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, a proposta del conseller de Justícia i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es constitueix el Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya per aplicació de l’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals.

Article 2

L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya és el de Catalunya.

Article 3

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el/la president/a regional de la Delegació Regional de Catalunya del Col·legi Nacional d’Òptics Optometristes ha de convocar una Assemblea General extraordinària per aprovar-ne els estatuts i escollir-ne els òrgans de govern.

Article 4

Els estatuts, un cop aprovats, s’enviaran juntament amb el certificat de l’acta de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA