DECRET 207/2002, d'1 d'agost, de reestructuració de la Direcció General d'Energia i Mines.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

207/2002, d'1 d'agost, de reestructuració de la Direcció General d'Energia i Mines.

Mitjançant el Decret 327/1997, de 9 de desembre, de desplegament de l'estructura del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, es va regular l'estructura de la Direcció General d'Energia i Mines.

Des que es va aprovar l'estructura actual de la Direcció General d'Energia i Mines, s'han produït diverses modificacions, tant en la configuració del sector elèctric, com en la configuració del sector dels hidrocarburs, que fan necessari modificar l'estructura actual de la Direcció General d'Energia i Mines a fi i efecte d'adequar-la a les noves exigències que es deriven d'aquesta nova configuració.

En concret, l'aprovació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector dels hidrocarburs, han suposat un reconeixement més ampli de les competències autonòmiques, tant pel que fa a l'àmbit de la planificació de les infraestructures energètiques, com pel que fa a l'aprovació de la pròpia normativa autonòmica sobre aquests sectors.

Paral·lelament, la progressiva liberalització dels subministraments energètics introduïda pels darrers canvis normatius que s'han produït, així com el procés de privatització de les empreses que operen en el sector energètic comporten la necessitat que la Direcció General s'adeqüi a una nova situació, més orientada al foment de la competència i de vigilància dels interessos de la població consumidora.

En aquest sentit, l'estructura que ara s'aprova preveu l'atribució a un únic òrgan administratiu de les funcions encaminades a establir les propostes d'actuació en el marc de la política energètica de la Generalitat de Catalunya i les propostes d'actuació en el marc de la política de la mineria del carbó, atesa la relació existent entre ambdues, que aconsella la seva anàlisi conjunta.

Per la mateixa raó també es preveu la creació d'un únic òrgan administratiu destinat a l'elaboració de les propostes normatives dels sectors elèctric, gas, productes petrolífers, així com sobre règim miner, que permeti unificar els diversos aspectes jurídics que són aplicables a tots aquests àmbits.

Per altra banda, donada la importància creixent dels aspectes lligats a la defensa de les garanties dels consumidors i consumidores dels diferents vectors energètics, en què la clientela, tant la ciutadania com les empreses, demanen reiteradament una qualitat del subministrament i un servei d'atenció i assessorament cada cop millors, i que han motivat la recent aprovació del Decret sobre subministrament elèctric, aquesta situació es reflecteix en la nova estructura dissenyada, a fi i efecte d'assignar a un òrgan administratiu el conjunt de les tasques relatives al seguiment del compliment de l'esmentat Decret, així com la d'impulsar i millorar la qualitat del servei de subministrament en el sector d'hidrocarburs.

Per altra banda, donada la importància creixent de l'anomenat règim especial de producció elèctrica (cogeneració; tractament de purins; energies renovables), aquesta situació es reflecteix en la nova estructura dissenyada, a fi i efecte d'assignar a un òrgan administratiu el conjunt de les tasques relatives al foment, coneixement i implantació d'aquest tipus d'instal·lacions.

En relació amb el sector miner, cal partir de la base que l'activitat minera ha sofert una important i transcendent modificació a Catalunya, com a arreu d'Europa. D'aquesta manera, l'antiga mineria, basada en els minerals metàl·lics i el carbó ha desaparegut o és merament testimonial. Per contra, els altres recursos minerals, com són les estructures subterrànies per emmagatzemar hidrocarburs, les aigües minerals o certs tipus de roques industrials, han adquirit una força extraordinària.

Aquest nou context requereix una adaptació de l'estructura administrativa que, sense deixar de banda els temes propis de la seguretat i l'explotació minera, abordi la recerca de nous recursos miners, la correcta gestió dels existents, i el coneixement i l'optimització dels jaciments del país.

També cal tenir en compte que la divulgació de noves eines com els satèl·lits, els sistemes d'informació geogràfica o Internet, han permès un coneixement del país i unes possibilitats de divulgació de la informació obtinguda. Aquest fet fa necessari adaptar-se a aquest nou context i posar a l'abast de tothom el coneixement i les actuacions existents en el subsòl i la mineria del país.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Direcció General d'Energia i Mines

1.1 La Direcció General d'Energia i Mines té com a funcions la direcció, l'execució i la coordinació de les actuacions del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme en matèria de règim energètic i miner. La planificació de les infrastructures energètiques, a partir de l'anàlisi de les necessitats futures i l'estudi de les diverses alternatives energètiques per cobrir aquestes necessitats; el disseny de les polítiques energètiques a aplicar a Catalunya, en el nou marc de liberalització energètica; l'elaboració de les iniciatives normatives en el marc de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en matèria d'energia elèctrica, hidrocarburs, eficiència energètica i mineria; l'autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

Li correspon també la gestió dels registres administratius de competència autonòmica d'acord amb la normativa vigent en matèria d'energia i mines.

1.2 Formen part...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA