DECRET 258/1987, de 4 d'agost, sobre la creació de Seccions a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposa el Decret 526/1982, de 24 de desembre, sobre l'estructuració orgànica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya;

Vista la necessitat d'ampliar l'estructura del Servei de Desenvolupament i Sistemes a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de mantenir els seus sistemes operatius;

Atès el Decret, de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels òrgans del Departament;

A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea la Secció de Teledetecció i de Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport Analític, totes dues dependents del Servei de Desenvolupament i Sistemes.

Article 2

A la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges li correspon portar a terme els estudis necessaris per extreure informació temàtica d'imatges digitals de satèl·lit, la realització de sèries cartogràfiques a les escales que permetin les característiques dels diferents sensors dels satèl·lits, i donar suport general de tractament d'imatges a totes les aplicacions que utilitzin imatges digitals, ja siguin de satèl·lit o d'avió.

Article 3

A la Secció de Suport Analític li correspon l'estudi dels paràmetres i els mètodes de producció necessaris per obtenir una representació acurada de la topografia de Catalunya que serveixi per a aplicacions múltiples; donar suport analític a tots els projectes fotogramètrics de l'Institut i endegar proves pilot per verificar la precisió dels projectes fets tant amb els mètodes clàssics com amb els més avançats que es posin a punt; la realització del projecte de creació i manteniment de la xarxa de 4t ordre de Catalunya amb els estudis i les proves pilot necessaris per garantir la precisió teòrica d'una xarxa d'aquest tipus; i el suport informàtic a les àrees d'activitat de la Secció,especialment per a la creació d'interfícies fàcils d'utilitzar per als no-experts, i a l'organització de les dades recollides als projectes geodèsics i als fotogramètrics.

Article 4

Se suprimeix la Secció d'Anàlisi i Programació, dependent del Servei de Desenvolupament i Sistemes, creada pel Decret 526/82, de 24 de desembre, sobre estructuració orgànica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, del Departament de Política Territorial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA