ORDRE AAM/193/2013, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2013, així com es convoquen els premis per la ràpida detecció del míldiu de la vinya 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es dediquen a l’agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Catalunya tenen una funció decisiva en la creació de treball, d’estabilitat social i dinamisme econòmic. En relació amb la gestió de la informació i en les seves decisions en l’àmbit de la sanitat vegetal, les empreses esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l’accés a la informació, especialment pel que fa a les millores en les tècniques de treball i a les noves tecnologies.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, la qual cosa suposa una dificultat de gestió directa d’aquest treball per a una explotació. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de l’evolució dels organismes nocius dels vegetals implica la necessitat d’un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D’altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l’explotació individual i necessita un plantejament col·lectiu i d’una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d’utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

L’Ordre d’11 d’abril de 1983, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, regula les agrupacions de defensa vegetal amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. L’Ordre esmentada no posa cap obstacle perquè qualsevol iniciativa privada, amb la fixació d’uns mínims requisits de dimensionament, pugui crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol zona, o per qualsevol conreu. Això vol dir que les explotacions poden crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol lloc del territori de Catalunya en qualsevol moment i sense cap tipus de discriminació.

Les agrupacions de defensa vegetal han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues i malalties comunes vegetals però també han suposat un suport molt important per a la lluita contra organismes nocius dels vegetals dels quals s’han establert mesures obligatòries de prevenció i lluita. Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels inicis.

En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 de la Generalitat de Catalunya, es fa palès que el sistema d’assessorament en agricultura ecològica és encara deficient i presenta moltes mancances. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es constata que les ADV constituïdes per agricultors que apliquen aquest sistema de producció encara són massa petites i febles per sostenir-se amb els seus propis recursos i en compromet la continuïtat. Dins d’aquest programa de foment s’inclou una línia de treball orientada a millorar l’assessorament dels productors ecològics, que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l’establiment d’incentius econòmics específics per aconseguir el reforçament de l’actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d’estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l’àmbit d’actuació, es concediran en espècie mitjançant serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de defensa vegetal, l’afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.

En el context d’aquesta Ordre, cal entendre que perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats en espècie cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben planificat de presa de dades i gestió posterior. Sense la planificació esmentada no es podran donar les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts prèviament. El treball planificat que aquí es proposa no es pot fer, doncs, sense una mínima infraestructura que implica tenir contractat personal tècnic qualificat i format per a les tasques especialitzades de sanitat vegetal.

L’Ordre AAR/408/2008, de 8 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents a l’any 2008, aplica per primer cop aquest règim d’ajuts sotmès al Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-158, de 16.12.2006).

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, es va optar per sotmetre els ajuts d’aquesta Ordre a l’esmentat Reglament de la Comissió. Per aquest motiu, es va comunicar a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts per al període 2008-2013, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió, i li va ser assignat el número d’ajut XA 317/2008.

D’acord amb l’aplicació de l'esmentat Reglament CE 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, es pretén que, per una banda, l’objecte dels ajuts tingui caràcter d’assistència tècnica i, per l’altra, que recaigui sobre les despeses derivades dels costos de prevenció i eradicació d’organismes nocius de quarantena a la CE i els declarats de lluita obligatòria a l’Estat espanyol o a Catalunya.

L’ajut s’adreça a les explotacions considerades petites i mitjanes empreses, d’acord amb el que disposa l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost (DO L-214, de 9.8.2008), sobre la definició de petita i mitjana empresa.

Ha estat una finalitat important en la regulació d’aquests ajuts el fet que siguin proporcionals als obstacles que han de superar-se per aconseguir els beneficis socioeconòmics que es considera que reverteixen en interès comunitari i, per tant, que aconsegueixen un millor desenvolupament del sector productiu.

Per un altre costat, el Servei de Sanitat Vegetal té atribuïda, entre d’altres, la funció de gestionar les estacions d’avisos fitosanitaris, les quals es van crear per l'Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 26 de juliol de 1973 (BOE núm. 187, de 6.8.1973) i van ser traspassades a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 2210/79, de 7 de setembre (DOGC núm. 29, de 10.10.1979).

El control del míldiu de la vinya ( Plasmopara viticola ) exigeix determinar els moments més adients per realitzar els tractaments contra aquest fong; és un factor bàsic per al bon resultat d’aquest sistema la localització de les primeres taques de míldiu o infeccions primàries.

Per tal de detectar al més aviat possible l’inici de l’epidèmia, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural estableix anualment premis per detectar les primeres taques de míldiu, la qual cosa suposa conèixer quina és la primera pluja contaminant a cada zona vitícola.

Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis al sector de la producció de productes agrícoles (DOUE L- 337, de 21.12.2007).

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1 Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal que es publiquen a l’annex 1, així com d’actuacions d’assistència tècnica indicades a l’annex 2 i les actuacions de prevenció i lluita contra malalties o infestacions prioritàries per al DAAM que es detallen a l’annex 3.

1.2 Convocar els ajuts, per a l’any 2013, que s'indiquen a continuació:

Ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, d’acord amb el que estableix l’article 2.

Premis per la ràpida detecció del míldiu de la vinya, d’acord amb el que estableix l’article 3.

Article 2

Ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

2.1 Les bases reguladores d’aquest ajuts són les establertes a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre, per aquesta convocatòria amb naturalesa de crèdit anticipat, aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/482000100/6111 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2014, dotada amb un import d'1.800.000,00 euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Sanitat Vegetal.

2.5 L’òrgan competent per emetre resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA