DECRET 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els apartats 1 i 2 de l'article 50 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, preveuen que el personal de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau pertany als cossos de l'Administració de justícia.

La disposició addicional de la Llei 3/1992, de 20 de març, de mesures de correcció de la Llei de demarcació i de planta judicial, disposa que el Govern ha de regular, mitjançant un Reial decret, el funcionament d'aquestes agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

D'acord amb el Reial decret 441/1996, d'1 de març, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia, correspon a la Generalitat de Catalunya la revisió i l'aprovació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

En l'exercici d'aquesta competència, cal regular el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, assegurant-hi la participació dels organismes afectats.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, amb els informes previs de la Comissió de Govern Local de Catalunya i del Consell General del Poder Judicial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte El present Decret té per objecte establir el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau a Catalunya que s'han d'ocupar per personal dels cossos de l'Administració de justícia.

Article 2

Requisits per a la creació i la incorporació Per a la creació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau i per a la incorporació de nous jutjats de pau a les agrupacions creades, s'han de complir els requisits següents:

  1. Els jutjats de pau han de pertànyer al mateix partit judicial.

  2. El total de la població de dret dels municipis ha de superar els 7.000 habitants. Només es poden establir excepcions a aquest requisit quan, per la càrrega de feina que tinguin els jutjats de pau que es vulguin agrupar, la secretaria requereixi la dotació de personal dels cossos de l'Administració de justícia.

  3. Els municipis han de formar part de la mateixa comarca i han de tenir vies de comunicació adequades entre ells que permetin atendre amb eficàcia tots els jutjats de pau agrupats. Excepcionalment, en les comarques on la població dels respectius municipis amb jutjat de pau sigui inferior a 7.000 habitants, les corporacions respectives podran sol·licitar la creació d'una agrupació amb municipis d'altres comarques.

Article 3

Iniciació del procediment El procediment per a la constitució o modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau es pot iniciar d'ofici pel Departament de Justícia o a petició raonada de qualsevol ajuntament, consell comarcal o jutjat de pau afectats.

Article 4

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per a la constitució i per a la incorporació 4.1 A les sol·licituds per a la constitució d'una agrupació o per a la incorporació de nous jutjats a una agrupació, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  1. Memòria.

  2. Certificat, expedit pel secretari de l'ajuntament amb el vistiplau de l'alcalde...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA