ORDRE AAR/280/2010, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/280/2010, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a 2010.

La situació actual del sector ramader, en general, i en especial el d'oví i cabrum, ateses les pujades de preus de les matèries primeres per a alimentació animal; la situació sanitària i les dificultats estructurals fan que calgui aplicar mesures per pal·liar les dificultats d'aquestes explotacions ramaderes amb la finalitat de garantir l'activitat i viabilitat del sector.

El foment de les agrupacions ramaderes amb interessos comuns és una d'aquestes mesures i amb aquest objecte es dóna suport a la seva constitució, a les inversions en explotacions agràries que integrin les agrupacions, a la disposició de pastors/es i operaris/àries de munyida, a l'assessorament i la formació i al foment de la denominació de la carn d'oví i cabrum.

El conjunt de les mesures assenyalades s'ajusten al que estableix el Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006), i se sotmeten als criteris de compatibilitat de les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013.

Per a assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic comunitari vigent, l'Administració General de l'Estat va notificar aquestes mesures a la Comissió Europea, la qual va declarar-les compatibles amb l'article 87.3.c) del Tractat CE mitjançant l'autorització del règim N 86/2008, amb una durada del règim des de la seva aprovació per part de la Comissió Europea fins el 31 de desembre de 2012.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector d'oví i cabrum mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com establir el Programa de millora de la qualitat, publicat com a annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar les subvencions destinades a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum corresponents a l'any 2010, d'acord amb les bases reguladores i, si s'escau, amb el Programa de millora de la qualitat aprovats en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies, que computen des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/782000114/6121 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a l'any 2010, amb una dotació inicial de 2.000 euros, que s'incrementarà un cop aprovada, en la Conferència Sectorial, la distribució sectorial dels impostos previstos als pressupostos del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. La concessió dels ajuts es condiciona a l'aportació efectiva dels fons procedents del Ministeri esmentat.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients de subvencions és el Servei de Producció Ramadera.

2.5 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds de subvenció, formada pel subdirector o la subdirectora general de Ramaderia, el o la cap del Servei de Producció Ramadera i el o la cap del Servei de Sanitat Animal.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de quatre mesos , a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Les subvencions concedides es faran públiques en el web www.gencat.cat/dar/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del Departament. Les subvencions que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 10 de maig de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte de les subvencions

L'objecte de les subvencions que estableix l'Ordre és el foment i l'adequació integral dels sectors d'oví i cabrum a través d'agrupacions de productors/es.

—2 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum que compleixin els requisits següents:

 1. Disposar almenys d'un centre de tipificació o comercialització en comú. Aquest requisit no serà obligatori si l'activitat subvencionable és la constitució i el desenvolupament de l'estructura comú de gestió a què fa referència l'apartat 3.1.a) d'aquestes bases reguladores.

 2. Disposar d'una seu amb capacitat suficient per allotjar els diferents serveis de gestió.

 3. Complir els requisits de l'annex I del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de gener, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals a les petites i mitjanes empreses.

 4. Agrupar almenys dues persones productores actives en els sectors d'oví i cabrum.

  —3 Tipus i quantia de les subvencions

  3.1 La subvenció és directament aplicable a les despeses ocasionades per:

 5. Constitució i desenvolupament de l'estructura comuna de gestió, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, d'aplicació dels articles 87 i 88 TCE als ajuts estatals per a petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola. Es tracta d'una subvenció per a les agrupacions de nova creació, per una sola vegada, i ha de fer-se efectiva en l'exercici de la presentació de la sol·licitud, i tindrà una quantia màxima de 50.000 euros, sense superar un límit individual de 300 euros per membre de l'agrupació.

  Es consideraran agrupacions de nova creació les que, en el moment de la seva constitució, agrupin, com a mínim, un 50% de titulars d'explotacions que no hagin pertangut en els dos darrers anys a cap de les figures associatives descrites en l'apartat 2 d'aquestes bases reguladores.

 6. Inversió en explotacions agràries integrades a l'agrupació, d'acord amb l'article 4 del Reglament esmentat a l'apartat a) anterior d'aquestes bases reguladores, així com la clàusula 28 de les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007/2013 (2006/C 319/01).

  Es consideraran inversions: la construcció, adquisició i millora dels immobles, la maquinària, l'equip i els costos generals relacionats.

 7. Dotació de serveis i activitats de formació enquadrades en els costos que assenyala l'article 15.2 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, amb dret a subvenció fins al límit del 50% de les despeses que indica el precepte esmentat.

  Aquest punt està condicionat a la posada en marxa dels serveis de substitució i assessoria següents:

  Serveis de substitució mitjançant persones pastores i operàries de munyida amb experiència; formació de persones pastores; contractes per obra de persones pastores, operàries de munyida i esquiladores; selecció de personal.

  Serveis d'assessoria per a producció orientada al mercat; directrius d'adopció de pràctiques correctes d'higiene; càrrega ramadera adaptada a la zona; aplicació i visibilitat de programes de millora i formació.

 8. Adaptació funcional per a la implantació de programes de millora de la qualitat, per a la posada en marxa d'etiquetatge facultatiu i de certificació, d'acord amb el que estableix l'article 4 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, d'aplicació dels articles 87 i 88 TCE als ajuts estatals per a petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola.

  Aquestes millores estaran orientades a complir els requisits de l'article 14 del Reglament esmentat i condicionades a la posada en marxa d'algunes de las activitats de millora de la qualitat que especifica l'annex 2 de l'Ordre. Per beneficiar-se de la subvenció s'haurà de comercialitzar dins el programa de producció de qualitat la producció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA