DECRET 153/1991, de 16 de juliol, del Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, considera com una de les àrees d'actuació la promoció i l'atenció de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, i també la promoció de la seva integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.

Pel desenvolupament d'aquesta Llei, el Decret 39/1988, d'11 de febrer, regulador de la promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials, estableix a l'article 14, dins les prestacions econòmiques ocasionals, les ajudes d'atenció social a les persones amb disminució.

Atès el Decret 187/1988, d'1 d'agost, pel qual el Departament de Benestar Social assumeix competències en matèria d'assistència i serveis socials;

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Normes generals

Article 1

Objecte El Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució té per objecte la millora de la seva qualitat de vida, mitjantçant l'atorgament d'una quantitat econòmica per compensar la prestació necessària d'una ajuda o servei.

Article 2

Beneficiaris Podran ser beneficiàries les persones que reuneixin els requisits següents: 2.1 Requisits generals.

  1. Tenir residència legal a Catalunya.

  2. Tenir la condició legal de disminuït, llevat dels menors de 4 anys que, segons el criteri dels Equips de Valoració i Orientació, presentin retard en el desenvolupament maduratiu, i l'evolució del qual pugui arribar a ocasionar una disminució residual.

  3. Que la seva disminució hagi estat reconeguda legalment abans dels 65 anys.

  4. No poder rebre les mateixes ajudes o serveis sol·licitats en centres propis, concertats o subvencionats per la Generalitat de Catalunya o altres organismes públics.

  5. No poder beneficiar-se d'ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat, atorgades per entitats públiques o privades amb finançament públic. 2.2 Requisits específics. Complir les condicions i els requisits específics que s'estableixin per a cada tipus d'ajudes. 2.3 Per a la concessió de les ajudes es tindrà en compte la capacitat econòmica dels subjectes.

Article 3

Convocatòria, gestió i finançament 3.1 El Programa està subjecte a convocatòria pública del Departament de Benestar Social, on es fixaran els límits per a cada tipus d'ajuda que no podran superar el cost real. 3.2 La gestió del Programa l'efectuarà l'ICASS, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials. 3.3 El Programa es finançarà amb càrrec als pressupostos de l'ICASS, amb el límit determinat pels crèdits fixats en la convocatòria pública.

Article 4

Caràcter de les ajudes Les ajudes concedides tenen caràcter ocasional, individual i intransferible i, per tant, hauran de ser abonades al beneficiari, representant legal o guardador de fet.

Article 5

Ajudes excepcionals, minorades i de noves situacions La convocatòria podrà preveure: 5.1 La concessió d'ajudes a persones amb disminució que no reuneixin els altres requisits que estableix l'article 2, sempre que existeixin circumstàncies que determinin un estat de necessitat greu. 5.2 La possibilitat de concedir la prestació minorada amb les quantitats concedides per altres entitats o organismes públics o privats. 5.3 La inclusió d'ajudes o serveis no previstos en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA