EDICTE de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, sobre nomenament de personal.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, sobre nomenament de personal.

El senyor Jaume Armenteras Soteras, Alcalde President de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, el dia 3 de juliol de 2003, va dictar la seg¸ent resoluciÛ:

Primer.- Nomenar funcionaris eventuals d'aquest Ajuntament, a les persones que a continuaciÛ es relacionen, per ocupar els c‡rrecs que aixÌ mateix s'especifiquen:

C¿RREC: Secretaria de l'Alcalde, premsa i relacions institucionals

RETRIBUCI”: 18.732,42 euros/anuals

NOM I COGNOMS: Sandra Termes LÛpez

C¿RREC: Assessor de Cultura, Joventut i Sanitat

RETRIBUCI”: Sense retribuciÛ

NOM I COGNOMS: Esther TouriÒan Morist

C¿RREC: Assessor de Cultura, Joventut i Sanitat

RETRIBUCI”: Sense retribuciÛ

NOM I COGNOMS: Carmen Farres S·nchez

C¿RREC: Assessor d'EducaciÛ i Medi Ambient

RETRIBUCI”: Sense retribuciÛ

NOM I COGNOMS: Antonio Aloy Codol

Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball, la dedicaciÛ i descripciÛ que consta en la part dispositiva de l'acord plenari de data 2 de juliol de 2003, pel qual es va aprovar la relaciÛ de llocs de treball d'aquesta CorporaciÛ.

Tercer.- Notificar aquest Decret als interessats, pel seu coneixement i efectes.

Quart.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de l'Ajuntament, en la sessiÛ extraordin‡ria que es convoqui a l'efecte.

CinquË.- Publicar aquests...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA