ANUNCI de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, sobre concessió d'un ús privatiu.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, sobre concessió d'un ús privatiu.

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 7 de març de 2005 va aprovar el plec de condicions economicoadministratives i tècniques que regirà el concurs per a la concessió de l'ús privatiu del domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de productes pirotècnics del 15 al 30 de juny dels anys 2005-2006-2007 i 2008.

El citat plec de condicions economicoadministratives i tècniques se sotmet a informació pública, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, durant el termini de vint dies naturals a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació oficial d'aquest anunci de les dues previstes: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cas que no es presenti cap reclamació s'entendrà aprovat definitivament el plec de condicions.

Simultàniament s'anuncia la licitació d'acord amb les especificacions que a continuació s'exposen, si bé, aquella restarà ajornada pel cas que es formulin reclamacions contra el plec de condicions anteriorment esmentat:

 1. - Entitat adjudicadora.

  - Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat

  - Dependència que tramita l'expedient: Via Pública (Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat)

 2. - Objecte del contracte.

  Descripció de l'objecte: "CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS DEL 15 AL 30 DE JUNY DELS ANYS 2005, 2006, 2007 I 2008".

 3. - Duració del contracte.

  La concessió s'atorga per un termini quatre anys: 2005, 2006, 2007 i 2008.

 4. - Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

  a) Tramitació: Ordinària.

  b) Procediment: Obert.

  c) Forma: Concurs.

 5. -Cànon.

  L'import del cànon de la concessió es proposarà pel licitador en la seva oferta, a l'alça, essent el tipus de licitació de 788 euros per a la primera anualitat i pels successius el cànon anterior vigent més l'IPC, referit al període comprés entre els mesos d'abril a abril de cada any.

 6. - Garanties.

  a) Provisional: No

  b) Definitiva: 3% del total cànon ofertat per a la primera anualitat, per 4 anys (anys màxims de la concessió).

 7. - Obtenció de documentació i informació.

  - Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Departament de Via Pública

  - Domicili: c. Riu Llobregat, 2-4

  - Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat, 08820.

  - Telèfon: 933788470.

  - Telefax: 934786232

  - Data límit d'obtenció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA