ORDRE AAR/365/2010, de 28 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut a l'abandonament de la vinya, i es convoquen els ajuts corresponents a la campanya 2010-2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/365/2010, de 28 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut a l'abandonament de la vinya, i es convoquen els ajuts corresponents a la campanya 2010-2011.

El Reglament (CE) núm. 1234/2007 pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), modificat pel Reglament (CE) núm. 491/2009 del Consell, de 25 de maig, disposa en la Subsecció III de la Secció IV bis del Capítol III del Títol I de la part II un règim d'arrencada de vinya a fi de fomentar l'abandonament del sector dels agricultors menys competitius i la creació d'una prima a l'arrencada que subvencioni l'esmentat abandonament.

En l'àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, va representar la creació d'un marc a Catalunya per al sector vitivinícola amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles i ordenar els instruments necessaris per assolir aquests objectius.

Aquesta Llei es va desenvolupar amb el Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya, i amb el Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

La reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya va ser creada per l'Ordre ARP/163/2002, de 3 de maig, amb l'objecte d'establir els criteris i procediments que preveu la normativa vigent amb incidència directa i específica en la producció vitícola de Catalunya. Posteriorment aquesta Ordre fou modificada per l'Ordre ARP/342/2003, de 28 de juliol; per l'Ordre ARP/318/2004, de 7 de setembre, i per l'Ordre AAR/33/2008, de 31 de gener.

El Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, i el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica l'anterior, recull el conjunt de disposicions que regulen el potencial de producció vitícola i desenvolupa, entre altres coses, el procediment per a l'aplicació del règim d'abandonament de vinya i estableix els requisits que han de complir les superfícies de vinya per poder beneficiar-se de la mesura, així com les primes que es percebran i que seran en funció del rendiment de les explotacions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de l'ajut per a l'abandonament de la vinya, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, i la relació de primes d'arrencada per hectàrea que es publiquen a l'annex 2.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts corresponents a la campanya 2010-2011, d'acord amb les bases reguladores i el quadre de primes d'arrencada aprovat a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds per a la campanya 2010-2011 estarà comprès entre l'1 i el 31 de juliol de 2010, ambdós inclosos.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre tenen el caràcter de finançats pels fons que provenen del FEAGA, en el 100% de la despesa.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts al Sector Agrícola.

2.5 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el director general o la directora general de Desenvolupament Rural.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar que estableix l'apartat 2.6 anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al DOGC.

Disposició addicional

Els ajuts que van a càrrec del FEAGA es tramitaran d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de juny de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte

1.1 L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és l'establiment i abonament d'unes primes per l'abandonament de la vinya d'acord amb el Reglament (CE) núm. 479/2008, del Consell, de 29 d'abril, i el Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol.

1.2 Les disposicions que estableix l'Ordre seran d'aplicació únicament a la vinya destinada a la producció de raïm per a vinificació.

1.3 El règim d'abandonament de vinya va començar a aplicar-se en la campanya 2008-2009, i finalitzarà en la campanya 2010-2011.

—2 Definicions

Titular de la vinya: és la persona que figura com a titular del conreu de la vinya i comercialitza la producció de raïm obtinguda. En tot cas, haurà de justificar el dret per realitzar l'arrencada o el consentiment exprés de la persona propietària, de la persona propietària dels drets i d'altres persones que tinguin drets sobre la parcel·la de vinya i que es puguin veure afectades per l'arrencada, quan no siguin la persona titular de la superfície afectada per l'arrencada, així com de les persones cotitulars si n'hi hagués.

Persona propietària: és la persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, amb independència de la forma jurídica de l'agrupació o dels seus membres, que té el títol de propietat sobre la parcel·la on es troba la vinya.

Parcel·la de vinya: és una unitat de terreny contínua dedicada al conreu de la vinya subjecta a una gestió tecnicoeconòmica caracteritzada per una varietat i any de plantació.

Explotació: el conjunt de parcel·les de vinya administrades per una mateixa persona titular o persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, amb independència de la forma jurídica de l'agrupació o dels seus membres, i que es troba dins de l'Estat espanyol. A efectes de comprovació si s'arrenca el 100% de l'explotació es considerarà la seva situació tal com consti al Registre vitivinícola el dia de l'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajut de cada any.

Arrencada: és l'eliminació total de tots els ceps que es trobin en una superfície plantada de vinya. Aquesta arrencada inclou l'eliminació tant del portaempelt com de la part aèria de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA