ORDRE ENS/217/2012, de 16 de juliol, per la qual es crea el preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona, i se'n fixa l'import per al curs escolar 2012-2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Complex Educatiu de Tarragona acull cada curs escolar en règim de residència l’alumnat matriculat que resideix habitualment allunyat del Complex.

Atès que el servei d’allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona no és d’obligada recepció per part de les persones interessades i, d’altra banda, es tracta d’un servei que alhora es presta pel sector privat, és convenient l’establiment d’una prestació econòmica a càrrec dels estudiants que n’utilitzen el servei.

Per això, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Centres Públics, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

Es crea el preu públic per la utilització del servei d’allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona, en les diverses modalitats que s’hi estableixen:

Allotjament en pensió completa de dilluns a diumenge durant tot el curs acadèmic.

Allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic.

Allotjament en pensió completa d’ús esporàdic.

Suplement per habitació individual.

Article 2

Import

Es fixen, a partir del curs acadèmic 2012-2013, els següents imports per a les diverses modalitats del preu públic creat a l’article 1:

Allotjament en pensió completa de dilluns a diumenge durant tot el curs acadèmic: 3.988 euros/curs.

Allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic: 3.070 euros/curs.

Allotjament en pensió completa d’ús esporàdic: 27,40 euros/dia

Suplement per habitació individual: 300 euros/curs.

Article 3

Exigibilitat

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei.

Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

El pagament fraccionat es du a terme de la manera que s’hi indica, en funció de cada modalitat d’allotjament:

Allotjament en pensió completa de dilluns a diumenge durant tot el curs acadèmic:

16% de l’import en el moment de la formalització del contracte.

42% de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic.

42% de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic.

Allotjament en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA