DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

L'article 27 de la Constitució de 1978 estableix el dret a l'educació com un dels drets fonamentals de la persona, l'exercici del qual té, per a l'ensenyament bàsic, caràcter obligatori i gratuït.

L'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya recull el dret que tenen totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. Disposa, també, que la Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets, amb un ensenyament que és gratuït en totes les etapes obligatòries. Així mateix, d'acord amb l'article 131.3.e) correspon a la Generalitat la competència compartida en allò que respecta a l'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de l'alumnat als centres docents.

El capítol III del títol II, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, regula l'escolarització en centres públics i privats concertats, aquesta regulació, que és de caràcter bàsic, preveu l'establiment de les mateixes àrees d'influència per a centres públics i privats concertats, la possibilitat de constituir comissions o òrgans de garantia de l'admissió que han de supervisar el procediment d'admissió, així com diverses mesures destinades a facilitar l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, és el cas de la reserva de places o la possibilitat d'augment de ràtio, també introdueix canvis significatius en relació amb els criteris de prioritat en l'admissió, però manté com a prioritat en l'admissió el fet de procedir d'un centre adscrit i atribueix a les administracions educatives la facultat d'establir el procediment i condicions per a l'adscripció de centres.

Igualment, l'article 109 de la Llei orgànica esmentada disposa que les administracions educatives, al programar l'oferta dels llocs escolars gratuïts, han de garantir el dret de tots a l'educació i els drets individuals d'alumnes, pares i tutors, han de vetllar per una escolarització adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i han de tenir en compte l'oferta existent de centres públics i de centres privats concertats i els principis d'economia i d'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Així mateix, d'acord amb la disposició transitòria dinovena de la Llei orgànica esmentada, els processos d'admissió d'alumnat als centres s'han d'adaptar a les seves previsions a partir del curs 2007-2008.

Cal, doncs, adaptar l'admissió d'alumnat als centres a la nova Llei orgànica, per motius de seguretat jurídica s'ha cregut convenient aprovar un nou decret que faciliti a tots els sectors afectats la gestió del procés d'admissió d'alumnat als centres.

Tanmateix, la voluntat ha estat mantenir la regulació que tradicionalment s'ha vingut aplicant, de manera efectiva, als processos d'admissió d'alumnes i dur a terme aquelles modificacions necessàries per adaptar-nos al nou marc bàsic.

Aquesta adaptació es fa, també, en l'àmbit del Pacte Nacional per a l'Educació que recull un conjunt de propostes que han d'ajudar a avançar cap a un servei públic educatiu com a marc per a la igualtat d'oportunitats i la llibertat d'ensenyament, en el qual l'educació no s'entén només com una necessitat per al progrés social, sinó com la condició per a fer possible una societat cohesionada i justa.

En aquest sentit, la consolidació d'una oferta educativa sufragada amb fons públics, compromesa amb la integració social i amb una educació de qualitat per a tota la ciutadania, és un objectiu prioritari de la política educativa de les administracions públiques.

L'educació és, així, un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir i que les administracions públiques tenen el deure de garantir en condicions de qualitat i d'igualtat. D'acord amb això es preveu que en l'admissió de l'alumnat no hi pot haver, en cap cas, discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La finalitat d'aquest Decret és establir els processos d'admissió de l'alumnat als centres sufragats amb fons públics, en atenció al nou marc estatutari i bàsic i en la línia establerta pel Pacte Nacional, assegurar el dret individual de tot l'alumnat a una educació de qualitat, compensadora de les desigualtats personals, econòmiques i socials, i afavoridora de la integració al sistema educatiu de l'alumnat immigrat, tot garantint la transparència del procés i l'efectivitat del dret de tothom a l'educació, així com, en el marc esmentat, la llibertat d'elecció de centre atenent el seu projecte educatiu i, si escau, el seu caràcter propi.

Alhora, es vol també afavorir la família, com a nucli fonamental de la societat, en el marc de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de les famílies nombroses, tot incorporant al Decret el criteri complementari de pertànyer a família nombrosa.

Així mateix, segons la normativa anterior es tenia en compte com a criteri prioritari el de l'alumnat que pateix malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, que ara s'incorpora com a criteri complementari. Pel que fa a aquestes situacions, el Departament d'Educació mantindrà les relacions que siguin més adients amb les entitats representatives.

Per tal d'afavorir aquests objectius i d'adequar la programació dels llocs escolars gratuïts a les característiques pròpies del municipi, en els municipis amb una oferta diversificada es preveu, a iniciativa de l'ajuntament corresponent, la possibilitat d'establir instruments de col·laboració entre el Departament d'Educació i els ajuntaments, les oficines municipals d'escolarització, que es constitueixen com a òrgans de garantia en el procés d'escolarització de l'alumnat en el municipi.

Així mateix, es preveu la constitució de comissions d'escolarització, que han de ser part integrant de les oficines municipals, allà on estiguin creades, per atendre l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i de l'alumnat que no hagi obtingut cap de les places sol·licitades en el procés ordinari d'admissió o que s'incorpori al llarg del curs.

El Decret preveu també, per a la millora de l'atenció educativa a l'alumnat, l'adopció de mesures singulars en aquells centres o zones geogràfiques en els quals, per les característiques de la seva població, resulti convenient una intervenció educativa diferenciada.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya i de la Comissió de Govern Local, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques i amb la Comissió Mixta entre el Departament d'Educació i les Entitats Municipalistes;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret regula els processos d'admissió de l'alumnat als centres, en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, artístics, esportius, centres i aules de formació de persones adultes i d'idiomes a les escoles oficials corresponents, sufragats amb fons públics.

1.2 S'entenen com a ensenyaments sufragats amb fons públics els que s'imparteixen en centres de titularitat pública i els que s'imparteixen en centres de titularitat privada i que són objecte de concert educatiu.

Article 2

Principis generals

2.1 Tot l'alumnat en edat escolar té dret a un lloc escolar que li garanteixi l'ensenyament bàsic en condicions de gratuïtat. Aquest dret comporta, així mateix, l'obligatorietat de l'escolarització corresponent. Els centres públics i els privats en els nivells concertats estan obligats a mantenir escolaritzat tot el seu alumnat fins al final del darrer nivell obligatori que imparteixin, llevat dels canvis de centre produïts per voluntat familiar o per aplicació de la normativa de drets i deures dels alumnes.

2.2 El Departament d'Educació garanteix l'exercici del dret a un lloc escolar en l'ensenyament bàsic, així com l'oferta de places suficients per atendre la demanda del segon cicle d'educació infantil mitjançant la programació general i l'oferta anual de llocs escolars en centres amb ensenyaments sufragats amb fons públics.

2.3 El dret a l'educació es regeix pels principis d'equitat, igualtat, integració i cohesió social. El règim d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments sufragats amb fons públics garanteix la llibertat d'elecció de centre, que ha de ser atesa sempre que l'oferta del centre o centres elegits ho permeti.

2.4 Els centres sufragats amb fons públics no poden establir cap mena de discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La matriculació de l'alumnat a un centre públic o privat concertat suposa respectar el seu projecte educatiu, sens perjudici del respecte als drets de l'alumnat i de les seves famílies establerts a la llei.

2.5 Als centres públics que imparteixin diverses etapes educatives el procediment inicial d'admissió es fa al començament de la que correspongui a la menor edat. En el cas dels centres privats concertats, es fa al curs que correspongui a la menor edat dels que són objecte de concert.

2.6 L'admissió de l'alumnat no es pot condicionar als resultats de proves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA