REIAL DECRET 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en l’article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en l’article 18.1r i 3r que, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat, així com coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció en tot cas al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia a la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol; i 1905/1994, de 23 de setembre.

Ara escau fer, sobre les mateixes previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de mitjans en aquesta matèria.

La Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal de procedir a aquesta ampliació de mitjans traspassats, va adoptar sobre això els acords corresponents, en la sessió del Ple dels dies 6 de juny de 1994 i 22 de febrer de 1996, en els termes que figuren a l’Annex a aquest Reial decret.

En virtut d’això, en compliment del que disposa en la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de desembre de 2000,

Disposo:

Article 1

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, que es transcriu com a annex a aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els mitjans i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del mateix Acord i de les relacions annexes.

Article 3

L’ampliació dels traspassos a què es refereix aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia que assenyala el mateix Acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Justícia produeixi, fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si s’escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguin en el moment de l’adopció de l’Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d’acord amb la relació número 1 s’han de donar de baixa en els conceptes d’origen i transferits pel Ministeri d’Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels pressupostos generals de l’Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada es remetin al Departament esmentat, per part de l’Oficina Pressupostària del Ministeri de Justícia, els certificats de retenció del crèdit, a fi de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Boletín Oficial del Estado i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquireix vigència l’endemà de la publicació.

Madrid, 29 de desembre de 2000

Jesús Posada Moreno

Ministre d’Administracions Públiques

Annex

Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Certifiquen:

Que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 6 de juny de 1994, va apoderar el president i el vicepresident per aprovar els acords d’ampliació de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, i en la reunió de 22 de febrer de 1996 va aprovar un acord complementari sobre mòduls generals de valoració.

Produïda la situació de fet que justifica l’aplicació dels mòduls esmentats, el president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya han donat conformitat a l’Acord d’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 966/1990 en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia, en els termes que s’indiquen a continuació.

a) Normes constitucionals i estatutàries en què s’empara l’ampliació de traspàs.

De conformitat amb l’article 149.1.5a de la Constitució, l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Segons l’article 18.1r i 3r de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en relació amb l’Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat, i coadjuvar en l’organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i a la instal·lació de jutjats, amb subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

b) Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats.

 1. La valoració del cost efectiu que, en pessetes de 1996, correspon a l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya s’eleva provisionalment a 45.457.814 pessetes.

 2. El finançament, en pessetes de 2000, que correspon al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans traspassats, es detalla en la relació número 1.

 3. El cost efectiu que figura detallat en els quadres de valoració de la relació número 1 es finança de la manera següent:

  Transitòriament, fins al moment en què el cost efectiu es computi per revisar el percentatge de participació de la Comunitat Autònoma en els ingressos de l’Estat, aquest cost es finança mitjançant la consolidació a la secció 32 dels pressuposts generals de l’Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost efectiu, pels imports que es determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals previstos en cada llei de pressuposts.

  Les possibles diferències que es produeixin durant el període transitori a què es refereix el paràgraf anterior, respecte del finançament de les funcions transferides, han de ser objecte de regularització, si s’escau, al tancament d’exercici econòmic que correspongui, mitjançant la presentació dels comptes i estats justificatius corresponents davant d’una comissió de liquidació que s’ha de constituir en el Ministeri d’Hisenda.

 4. Com a lliurament per una sola vegada, es traspassa a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 293.355.060 pessetes, en concepte de finançament dels nous òrgans judicials.

  c) Data d’efectivitat de l’ampliació.

  L’ampliació de mitjans objecte d’aquest Acord té efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2001.

  I perquè consti, una vegada ratificat pel president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències aquest Acord d’ampliació de mitjans, expedim aquesta certificació a Madrid, 1 de desembre de 2000.

  Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Relació núm. 1

  Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per a l’Administració de justícia.

  Secció 13. Ministeri de Justícia

  Servei 02

  Programa 142 A

  Capítol II Pessetes Concepte 202 21.948.570 Concepte 212 2.000.000 Concepte 213 2.000.000 Concepte 215 1.000.000 Concepte 220.00 14.000.000 Concepte 220.01 2.000.000 Concepte 221.00 3.000.000 Concepte 221.01 319.450 Concepte 221.99 2.000.000 Concepte 222.00 3.000.000 Concepte 222.01 3.000.000 Concepte 227.00 700.000 Concepte 230 2.000.000 Concepte 231 4.000.000 Cost total 60.968.020 (00.354.052)